۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت

بخشنامه به دستگاهای مشمول ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری

     در اجرای تبصره بند (ح) ماده (١) تصمیم نامه شماره ٤٢٢٥/٤٤٣٢٧ تاریخ ١٤/١/١٣٨٩ وزیران محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ( آیین نامه اجرایی مواد ٨١ و ٨٢ قانون مدیریت خدمات کشور ) موضوع اصلاح عنوان " دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات " به " دفاتر مدیریت عملکرد" این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره ٣٥٦٦٥/١٨٠١ تاریخ ٤/٣/١٣٨٢، موضوع وظایف و ضوابط سازماندهی واحدهای مذکور می گردد.

 

وظایف و ضوابط سازماندهی دفاتر مدیریت عملکرد دستگاههای مشمول ماده ٦ قانون مدیریت خدمات کشوری

١_ وظایف

١_١_ ارزیابی عملکرد

١.      استقرار نظام جامع مدیریت املکرد در سطح دستگاه ( مشتمل بر سه سطح : سازمان ، مدیران و کارمندان ) براساس فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط

٢.      همکاری در تهیه و تدوین برنامه راهبردی و برنامههای عملیاتی سالانه دستگاه، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی از طریق اعمال مدیریت واحد

٣.      هماهنگی، پی گیری و نظارت بر اجرای نظام ارزیابی عملکرد در سطح سازمان، مدیران و کارمندان با در نظر گرفتن سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی .

٤.      برنامه ریزی لازم به منظور تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه،‌سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی در سه سطح سازمان، مدیران و کارمندان.

٥.      مدیریت و جمع آوری گزارش خود ارزیابی دستگاه در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی و اعلام میزان تحقق اهداف برنامه و بهره وری به صورت دوره ای و منظم به بالاترین مقام دستگاه و سایر مراع ذیربط

٦.      انجام تمهیدات و پی گیری های لازم برای استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد توسط دستگاه، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی به نحوی که ضمن رفع نقاط ضعف، موانع و مشکلات موجود، زمینه ارتقای بهره وری و بهبود عملکرد سازمان، مدیران و کارمندان فراهم شود.

٧.      مکانیزه نمودن فرآیند اجرای نظام مدیریت عملکرد دستگاه ر راستای سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به نحوی که اولاً: امکان ارتباط و نظارت هم زمان ستاد دستگاه با سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی فراهم شود. ثانیا:‌امکان ارتباط و نظارت هم زمان سامانه مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با ستاد دستگاه فراهم گردد.

٨.      تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیران و کارمندان براساس بازرسی های انجام شده و اعمال نتایج حاصله در ارزیابی عملکرد آنها

٩.      تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد کارمندان و انجام امور مربوط به عنوان دبیرخانه کمیته

 

٢_١_  بازرسی

١.      تهیه و تنظیم واجرای برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدهای ستادی و استانی دستگاه، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی برای سنجش میزان " مطابقت عملکرد " اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستور العمل ها، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه

٢.      بازرسی از عملکرد مدیران و کارمندان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارمندان با ارباب رجوع

٣.      برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده ١٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول ٨٨ و ٩٠ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاه هاو رساه های جمعی و مطبوعات

٤.      کشف سوء جریان و مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش های لازم به بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سایر مراجع ذیربط

٥.      تهیه و تدوین شاخص های سنجش میزان سلامت اداری دستگاه و اندازه گیری سالیانه آن و ارایه به مراجع ذیربط

 

٣_١_ ارتباطات مردمی در بستر سامد

١_ استقرار نظام ارتباطات مردمی در سطح دستگاه، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی براساس فصل سوم و پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری و نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات

٢_ استقرار سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ( سامد) در سطح دستگاه، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی و شهرستانی و فراهم نمودن ارتباط سامد با سایر اتوماسیون های دستگاه متبوع و روز آمد نمودن آن.

٣_ پیش بینی تمهیدات لازم جهت برقراری ارتباط و تعامل دو سویه بیش مردم و دستگاه و دریافت موارد مردمی از قبیل: درخواست شکایت، پیشنهاد، طرح ایده، گزارش و تقدیر و تشکر در ملاقات های چهره به چهره مردم با مقامات عالی دستگاه و یا مراجعه حضوری و غیرحضوری در بستر سامد و ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات خدمات ارائهشده به متقاضیان برای مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و سامد.

٤_ جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارایه گزارش به بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سایر مراجع ذیربط