۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آئين نامه اداري ، استخدامي و تشكيلاتي کارکنان غير هيات علمي

دانشگاه/ دانشكده های علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 

فهرست

                                                                ‫فصل اول : تعاريف

 

              ‫فصل دوم: راهبردها و فناوري انجام وظايف موسسه

 

                       ‫فصل سوم : فناوري اطلاعات و خدمات اداري

 

فصل چهارم :  ورود به خدمت

 

فصل پنجم : استخدام

 

فصل ششم : انتصابات

 

فصل هفتم : توانمندسازي  کارمندان

 

فصل هشتم: حقوق و مزايا

 

                                     ‫فصل نهم : نظارت و ارزيابي عملكرد

 

                                    ‫فصل دهم: حقوق و تكالیف کارمندان

 

                          ‫فصل يازدهم : بازنشستگي و تأمین اجتماعي

 

فصل دوازدهم:  مقررات مختلف

 

 

 

 

  فصل اول : تعاريف

ماده١. در اجراي بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اداري و استخدامي كارمندان غير هيأت علمي دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني/ موسسه آموزشي پژوهشي كه از اين پس به اختصار "موسسه" ناميده مي‌شود، برابر مفاد اين آيين‌نامه مي‌باشد.

ماده 2. كارمند: فردي است كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و يا قرارداد مقام صلاحيت‌دار در موسسه به خدمت پذيرفته ‌شود.

ماده 3. استخدام: عبارت است از به كارگيري شخص حقيقي به صورت رسمي يا پيماني يا قراردادي طبق ضوابط و مقررات مندرج در اين آيين‌نامه بمنظور خدمت در موسسه.

ماده 4. حكم سازماني: عبارت است از دستور كتبي مقامات صلاحيت‌دار موسسه كه با رعايت مفاد اين آيين‌نامه به منظور استخدام اشخاص حقيقي صادر شده باشد.

ماده 5. سابقه خدمت دولتي: عبارت است از مدت خدمت در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي‌نمايد و مدت خدمت نيمه وقت بانوان به استناد قانون نيمه وقت بانوان مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدي آن و تبصره 1 ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري(مشروط به اينكه در ايام نيمه وقت و پاره وقت كسور بازنشستگي به صورت كامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظيفه و خدمت مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان به عنوان سابقه خدمت محسوب مي‌شود. ايام مربوط به مرخصي استحقاقي و استعلاجي مشمولين اين ماده و سوابق خدمت غير دولتي كه به موجب قوانين خاص، خدمت دولتي محسوب شده است، بعنوان خدمت دولتي لحاظ مي‌شود.

ماده 6. ارتقاء: تخصیص پست سازماني يا سطح شغلي بالاتر به كارمند بر اساس ضوابط طرح طبقه‌بندي مشاغل و ارزشيابي مشاغل.

ماده 7. انتصاب: به كار گماردن كارمند در پست سازماني براساس شرايط احراز، لياقت، شايستگي و ضوابط پیشنهادی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع مصوب هيأت امناء.

ماده 8. انتقال: عبارت است از جابجايي محل خدمت كارمند با صدور حكم رسمي به واحدهاي تحت پوشش موسسه يا به منظور اشتغال در ساير موسسه‌ها و واحدهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا ساير دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي با حفظ سوابق خدمت.

ماده 9. مأموريت: عبارت است از:

الف) محول شدن وظيفه موقت به كارمند، غير از وظيفه اصلي كه در پست سازماني خود دارد،

ب) اعزام كارمند به طور موقت به واحدهاي تحت پوشش موسسه يا ساير موسسه‌ها و واحدهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارتخانه‌ها و موسسات عمومي غير دولتي،

ج) اعزام كارمند براي طي دوره آموزشي يا كارآموزي در داخل يا خارج از كشور برابر مفاد اين آيين‌نامه.

ماده 10. تعليق: ناظر بر وضعيت کارمندي است که طبق حكم مقامات صلاحيت‌دار تا تعيين تكليف وي، به موجب احكام دادگاه و يا آراء مراجع قانوني ذي‌صلاح  به طور موقت از ادامه خدمت در موسسه محروم شده باشد.

ماده 11. استعفاء: عبارت است از ارائه درخواست معافيت از ادامه خدمت درموسسه توسط کارمند.

ماده 12. غيبت موجه: عبارت از آن است كه كارمند به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته‌ در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او براي موسسه محرز شده باشد.

ماده 13. غيبت غير موجه: عبارت از آن است كه كارمند بدون مجوز يا ارايه عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود.

ماده 14. اخراج: عبارت از آن است كه كارمند در اجراي احكام هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا آراء قانوني مراجع ذي‌صلاح به خدمت وي در موسسه به طور دائم خاتمه داده ‌شود.

ماده 15. مرخصي استعلاجي: عبارت از آن است كه كارمند در صورت ابتلاء به بيماري يا زايمان كه مانع از انجام خدمت وي باشد، از مرخصي استعلاجي استفاده كند.

ماده 16. بازنشستگي: عبارت از آن است كه كارمند طبق ضوابط و مقررات قانوني و به موجب حكم رسمي به افتخار بازنشستگي نائل شده و از مستمري بازنشستگي استفاده کند.

ماده 17. از كارافتادگي: عبارت از آن است كه كارمند بنا به تشخيص پزشك معالج و تأييد كميسيون پزشكي، توانايي كاركردن را از دست داده و طبق مقررات از كارافتاده شده است و از مستمري ازكارافتادگي استفاده مي‌کند.

ماده 18. انفصال دائم: عبارت از آن است كه كارمند به موجب احكام دادگاه يا آراء قانوني مراجع ذي‌صلاح از خدمت در موسسه يا دستگاه‌هاي دولتي محروم ‌شود.

ماده 19. انفصال موقت: عبارت از آن است كه كارمند موسسه به موجب احكام دادگاه يا آراء قانوني مراجع ذي‌صلاح و براي مدت معين از اشتغال در موسسه محروم ‌شود.

ماده 20. آماده به خدمت: عبارت از آن است كه كارمند طبق مفاد اين آيين‌نامه در انتظار تعيين تكليف يا ارجاع شغل ‌باشد.

ماده 21. بازخريدي: عبارت از آن است كه رابطه استخدامي كارمند با موسسه قطع و سوابق خدمت دولتي آنان بازخريد شود.

فصل دوم : راهبردها و فناوري انجام وظايف موسسه

ماده 22. موسسه مجاز است امور تصدي‌هاي خود را با رعايت اصول بيست و نهم و سي‌ام  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در قالب دستورالعمل مصوب به بخش تعاوني، خصوصي(حقيقي و حقوقي)، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده از سوي مراجع قانوني و ذي‌ربط ، براساس دستورالعمل پیشنهادی کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارت متبوع و تصویب هیات امناء  واگذار نمايد.

تبصره. خريد خدمات نيروي انساني به صورت ساعتي و پاره وقت در مشاغل مورد نياز موسسه در قالب دستورالعملي خواهد بود که از سوي هيأت امناء تصويب مي‌شود.

ماده 23. نيروي انساني بخش‌هاي غيردولتي كه بر اساس مفاد اين آيين‌نامه، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور موسسه را عهده‌دار مي گردند، تحت پوشش كارفرماي غير دولتي هستند و موسسه هيچ‌گونه تعهد و يا مسئوليتي در قبال اين افراد ندارد. كارفرمايان اين افراد موظفند با آنان مطابق قانون كار و تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي‌صلاح در اين رابطه خواهند بود. موسسه در صورت تخلف كارفرماي بخش غيردولتي در احقاق حقوق اين افراد، از محل مطالبات و ضمانت‌نامه دريافت شده، مطالبات آنان را پرداخت مي‌نمايد.

ماده 24. موسسه مجاز است به ‌منظور ارتقاء مستمر در كيفيت و كميت ارايه خدمات، از خدمات مشاوره‌اي در زمينه‌هاي توسعه و مديريت سرمايه‌هاي انساني و فن‌آوري‌هاي نوين اداري و پشتيباني استفاده نمايد. بدين منظور مي تواند با اشخاص حقيقي، حقوقي و يا مراكز آموزشي، پژوهشي اعم از دولتي و غير دولتي واجد شرايط، با رعايت مقررات اين آيين‌نامه، قرارداد منعقد نمايد.

ماده 25. موسسه مکلف است به ‌منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيي و بهره‌مندي از فكر، انديشه و خلاقيت كارمندان خود، سازوكار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در تصميم‌گيري‌ها را فراهم آورد. نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس دستورالعملي خواهد بود كه از سوي شورای تحول اداری وزارت متبوع ابلاغ می گردد.

ماده 26. با كارمند رسمي موسسه كه وظايف وی در اجراي ماده 22 اين آيين‌نامه به بخش غيردولتي واگذار شده است،  به يكي از روش‌هاي ذيل عمل خواهد شد:

الف) انتقال به ساير واحدهاي موسسه يا سایر موسسات و یا دستگاه اجرايي ديگر،

ب) بازخريد سنوات خدمت،

ج) موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنج سال،

د) انتقال به بخش غيردولتي كه مجري وظايف و فعاليت‌هاي واگذار شده مي‌باشد. در صورت تمايل كارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جابه‌جايي تغيير صندوق ذي‌ربط با حفظ سوابق مربوط از محل اعتبارات تأمين شده توسط موسسه پرداخت مي‌شود،

ﻫ) انجام وظيفه در بخش غيردولتي به شكل مأمور كه حقوق و مزاياي وي را نيزبخش غيردولتي پرداخت مي‌كند،

و) آماده به خدمت،

ز) موافقت با درخواست كارمند حسب مورد براساس ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه،

ح) موافقت با بازنشستگي در صورت تحقق شرايط.

تبصره. كارمند مي‌تواند سه مورد از موارد هشتگانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و به موسسه اعلام نمايد. موسسه ‌با توجه به اولويت تعيين شده از سوي كارمند يكي از روش‌ها را انتخاب و اقدام مي‌نمايد.

ماده 27. در راستاي اجرای ماده 22 ، موسسه آن‌دسته از وظايفي را كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي است، احصاء و نسبت به واگذاري آنها اقدام مي‌نمايد.

 فصل سوم : فناوري اطلاعات و خدمات اداري

 ماده 28. موسسه با ايجاد بسترهاي لازم، فرآيندهاي مورد عمل و روش‌هاي انجام كار خود را با هدف افزايش بهره‌وري نيروي انساني و كارآمدي فعاليت‌ها نظير سرعت‌، دقت‌، هزينه‌، كيفيت‌، سلامت و صحت امور و تأمين رضايت و كرامت مردم با استفاده بهينه از فن‌آوري اطلاعات و براساس دستورالعملي كه از سوي هيأت رييسه تصويب مي‌شود، تهيه و به ‌مورد اجراء مي‌گذارد و اين روش‌ها را حداقل هر سه سال يك‌بار مورد بازبيني و اصلاح قرار مي‌دهد.

ماده 29. موسسه با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعمل‌هاي ذي‌ربط اقدامات زير را به‌ترتيب انجام مي‌دهد:

1) اطلاع رساني الكترونيكي درخصوص شيوه ارايه خدمات همراه با زمان‌بندي انجام آن و مداركي كه متقاضي بايد ارايه نمايد،

2) ارايه فرم‌هاي مورد نياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه‌هاي الكترونيكي‌،

3) ارايه خدمات به شهروندان به‌صورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به موسسه براي دريافت خدمت‌ در موارد ممكن.

تبصره. ارايه اين دسته از خدمات از طريق دفاتر پستي و يا پيشخوان‌هاي خدمات دولت از طريق بخش دولتي و غير دولتي نيز مجاز است.

فصل چهارم : ورود به خدمت

ماده 30. موسسه ملزم است برنامه‌ريزي نيروي انساني خود را متناسب با برنامه‌هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و شاخص‌هاي استاندارد ابلاغي از سوي اداره کل منابع انساني و پشتيباني و مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع، به تفكيك هر سال بر مبناي تعداد نيروهاي خروجي، واحدهاي جديدالتاسيس، بخش‌ها، واحدهاي توسعه يافته و ... تدوين و تنظيم و در سال اول هر برنامه توسعه جهت تصويب در هيأت امناء مطرح مي‌نمايد.

تبصره. استفاده از هرگونه مجوز استخدام رسمي و پيماني مستلزم وجود پست يا رديف خالي سازماني  در قالب تشکيلات مصوب موسسه است.

ماده 31. مجوز‌هاي استخدام ساليانه پيماني و يا تبديل وضع نيروهاي قراردادي شاغل به پيماني و يا قراردادي صرفاً توسط معاونت توسعه مديريت و منابع وزارتخانه در قالب تبصره‌هاي ذيل تعيين و ابلاغ مي‌شود.

تبصره 1. سهميه استخدامي براي تأمين جايگزين نيروهاي خروجي پيماني يا قراردادي(بازنشستگي، ازكارافتادگي، فوت، بازخريد خدمت، اخراج و استعفاء) با نظر اداره کل منابع انساني و پشتيباني  و ابلاغ معاونت توسعه مديريت و منابع وزارتخانه تعيين مي‌شود.

تبصره 2. مجوزهاي استخدامي مربوط به ايجاد، توسعه و تغيير در واحدهاي تابعه موسسه كه در چارچوب طرح سطح‌بندي بيمارستان‌ها، طرح گسترش شبكه‌هاي بهداشتي و درماني و دبيرخانه شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشکي که  با اخذ مجوز از وزارتخانه يا با مصوبه هيأت وزيران انجام پذيرفته است، برابر با استانداردهاي موجود اداره کل منابع انساني و پشتيباني توسط معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع  تعيين و ابلاغ خواهد شد.

تبصره3. موسسه موظف است پس از اخذ مجوز ايجاد، توسعه يا تغيير واحدهاي بهداشتي و درماني همزمان با مهيا نمودن فضاي فيزيكي و تجهيزات و ملزومات پزشكي در مورد تأمين بودجه مورد نياز و تصويب تشكيلات و مجوزهاي استخدامي اقدامات و پيگيري‌هاي لازم را از مبادي ذيربط به‌عمل آورده، به گونه‌اي كه در آغاز فعاليت واحدهاي مذكور، كليه مراحل اداري، استخدامي و تشكيلاتي انجام شده باشد.

تبصره 4. موسسه مجاز است در صورت نياز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهاي استخدامي ابلاغي از سوي وزارتخانه را بدون الزام به رعايت فضاي رقابتي و انتشار آگهي و صرفاً با تشخيص و مسئوليت شخصي رئيس موسسه و با رعايت شرايط احراز طبقه بندي مشاغل، به جذب نيرو از بين دارندگان مدرک تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر با احراز صلاحيت عمومي بر اساس قانون گزينش اختصاص دهد.

تبصره 5. موسسه در صورت عدم تأمين مجوز استخدام پيماني از سوي وزارتخانه و حسب ضرورت براي رفع نيازهاي موقت خود به نيروي انساني مجاز است نسبت به به‌کارگيري نيروهاي قراردادي اقدام نمايد. بدين منظور در سال مربوط (حداکثر دوبار در سال) بر اساس نظريه کميته‌اي متشکل از معاون توسعه مديريت و منابع موسسه و مديرکل منابع انساني و پشتيباني وزارتخانه نسبت به بررسي نياز و تعيين تعداد و تركيب رشته‌هاي شغلي مورد نياز مبادرت مي‌نمايد. مصوبات اين كميته با ابلاغ معاون توسعه مديريت و منابع وزارتخانه قابليت اجرايي خواهد داشت و بدين ترتيب موسسه مي‌تواند با رعايت ماده 33 اين آيين‌نامه برابر دستورالعملي كه به تصويب هيأت امناء مي‌رسد، نسبت به به‌كارگيري نيروي قراردادي مصوب به صورت كار معين با رعايت شرايط احراز طبقه‌بندي مشاغل اقدام نمايد.

تبصره 6. موسسه مجاز است صرفاً در صورت تشخيص و نياز،  نيروهاي مورد نياز طرح پزشک خانواده و بيمه روستايي را در قالب بسته‌هاي سياستي مورد تأييد معاونت بهداشت وزارت متبوع، بدون برگزاري آمون و صرفاً با انجام مصاحبه و احراز صلاحيت عمومي و انجام گزينش، به صورت قراردادي به خدمت بپذيرد.                                             

تبصره 7. هر گونه به‌كارگيري نيروي قراردادي منوط به تأمين اعتبار از سوي موسسه است.

ماده 32. موسسه مجاز است در سقف اعتبارات و برابر استانداردهاي موجود براي رفع نيازهاي نيروي انساني فعاليت‌هاي خدمات عمومي مشتمل بر مشاغل نظافت‌چي، پيش‌خدمت، آبدارچي، نامه‌رسان، تلفن‌چي و رانندگان اتومبيل‌هاي صرفاً دولتي، آشپز، متصديان توزيع غذا و متصدي تأسيسات (مکانيسين و تکنيسين تأسيسات) با اشخاص حقيقي برابر ضوابط اين آئين‌نامه، قرارداد منعقد نمايد.

تبصره1. اين مشاغل به‌عنوان مشاغل كارگري تلقي شده و كاركنان مربوط، مشمول قانون كار مي‌باشند.

تبصره 2. کارکنان مورد نظر از نظر بيمه و بازنشستگي پس از عقد قرارداد با موسسه تابع قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند.

تبصره 3. به کارگيري هر گونه نيروي مشمول مفاد اين ماده در خصوص واحدهاي ايجادي و يا توسعه‌اي تحت پوشش موسسه در مشاغل خدمات عمومي، مستلزم برآورد تعداد نفرات مورد نياز برابر استانداردهاي ابلاغي اداره کل منابع انساني و پشتيباني وزارتخانه با رعايت ماده 33 اين آيين‌نامه و تأمين اعتبار توسط موسسه و توسط کميته موضوع تبصره 5 ماده 31 مي‌باشد.

تبصره4. موسسه مجاز است در سقف تعداد نيروهاي خروجي دائم ساليانه (بازنشستگي، فوت، اخراج، استعفاء، از كارافتادگي كلي) از مشاغل مورد نظر اين ماده، راساً نسبت به به‌كارگيري نيروي انساني جديد جايگزين با رعايت ماده 33 اين آيين‌نامه و شرايط احراز هر شغل اقدام نمايد. در صورت خروج موقت نيروهاي مورد نظر به‌دلايلي نظير مرخصي استحقاقي، استعلاجي، انفصال موقت، بدون حقوق، انتقال و ماموريت موقت، به‌کارگيري نيروي جديد مجاز نمي‌باشد.

ماده 33. استخدام نيروي انساني مورد نياز موسسه به صورت پيماني يا قراردادي، در فضاي رقابتي و با رعايت عدالت استخدامي، شايسته گزيني و سنجش توانمندي‌هاي عمومي و تخصصي از طريق آزمون يا مسابقه عمومي، تخصصي، مصاحبه و يا تركيبي از آنها براساس دستورالعملي که از سوي هيأت امناء موسسه تصويب مي‌شود و با احراز صلاحيت‌هاي عمومي براساس قانون تسري گزينش معلمان و كارمندان آموزش و پرورش به كارمندان ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي مصوب 9/2/1375 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

تبصره. شماره ملي هر كارمند موسسه، به عنوان شماره مستخدم وي تلقي مي‌شود و ساير كارمنداني كه از قبل شماره مستخدم داشته‌اند، همچنان همان شماره‌ها معتبرخواهد بود.

ماده 34. شرايط عمومي استخدام در موسسه:

الف) داشتن حداقل سن بيست سال تمام ‌و حداكثر چهل سال و براي دارندگان مدرک تحصيلي  دکتري و بالاتر چهل و پنج سال،

ب) داشتن تابعيت ايران‌،

ج) انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم براي مردان‌،

د) عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان،

ﻫ) نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر،

و) دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي معتبر،

ز) داشتن سلامت جسماني، رواني و توانايي انجام كاري‌كه براي آن استخدام مي‌شوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوي هيأت امناء موسسه،

ح) اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،

ط) التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

تبصره 1. به‌كارگيري موقت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود صورت مي‌گيرد و حقوق و مزاياي آنان براساس مفاد اين آيين‌نامه تعيين و برقرار خواهد شد.

تبصره 2. مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، قانون كار و اعضاي هيأت علمي تابع قوانين و مقررات خاص خود مي‌باشند. حقوق و مزايا و امور رفاهي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان (مرخصي‌هاي استحقاقي، استعلاجي، بدون حقوق، پاداش، كمك‌هاي غير نقدي و بيمه عمر، درمان و حادثه و ساير مزايا) تابع مقررات اين آيين‌نامه خواهد بود.

تبصره 3. موسسه موظف است قوانين مربوط به استخدام ايثارگران را رعايت نمايد.

تبصره 4. مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتي حداكثر به ميزان پنج سال به سقف سني بند الف اضافه مي‌شود.

تبصره 5. استخدام بهيار با مدرك تحصيلي ديپلم بهياري و حداقل 18 سال سن مجاز مي‌باشد و ضوابط استخدام در ساير مشاغل با مدرك تحصيلي ديپلم از سوي وزارتخانه ابلاغ مي‌شود.

تبصره6. پذيرش و استخدام بهورز با مدرك تحصيلي ديپلم و يا  فوق ديپلم برابر دستورالعملي خواهد بود که به تصويب هيأت امناء مي‌رسد.

فصل پنجم : استخدام

ماده 35. رابطه استخدامي در موسسه به سه شكل است:

الف) استخدام رسمي،

ب) استخدام پيماني براي مدت معين،

ج) استخدام قراردادي براي مدت معين.

تبصره1. استخدام در بدو ورود به شكل پيماني يا قراردادي است. تبديل وضع کارکنان قراردادي به پيماني به شرط قبولي در آزمون استخدامي و پيماني به رسمي بر اساس دستورالعملي است که از سوي هيأت امناء موسسه تصويب مي‌شود.

تبصره 2. مستخدمين پيماني حداقل 3 سال و حداکثر پس از شش سال خدمت پيماني در صورت داشتن شرايط، برابر دستورالعمل مصوب هيأت امناء به مستخدم رسمي آزمايشي تبديل وضع مي‌شوند. در صورت عدم احراز شرايط مصوب براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي، تمديد قرارداد پيماني مقدور نمي‌باشد.

ماده 36. طول دوره رسمي آزمايشي حداقل يک سال و حداکثر دو سال است و کارمند با رعايت شرايط ذيل به مستخدم رسمي تبديل خواهد شد:

الف) حصول اطمينان از لياقت علمي، كارداني، علاقه به‌كار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم، تکريم ارباب رجوع و ارتقاء سطح رضايت‌مندي آنان و رعايت نظم و انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با پيشنهاد مدير بلافصل و تأييد معاون توسعه مديريت و منابع موسسه،

ب) طي دوره‌هاي آموزشي و كسب امتياز لازم،

ج) تأييد گزينش.

تبصره 1. درصورتي‌كه در ضمن يا پايان دوره آزمايشي، كارمند شرايط ادامه خدمت و يا تبديل به  استخدام رسمي را كسب ننمايد با وي به يكي از روش‌هاي ذيل رفتار خواهد شد:

الف) اعطاء مهلت يک‌ساله ديگر براي احراز شرايط لازم(در هر حال مدت خدمت آزمايشي كارمند با احتساب اين مهلت از 3 سال تجاوز نخواهد كرد)،

ب) قطع رابطه استخدامي.

تبصره 2. دستورالعمل اجرايي اين ماده به تصويب هيأت امناء موسسه مي‌رسد.

ماده 37. كارمند رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمت در موسسه خارج مي‌گردد:

الف) بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي طبق قوانين ذي‌ربط،

ب) قبول استعفاء،

ج) بازخريدي،

د) اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذي‌ربط،

هـ) فوت.

ماده 38. موسسه اجازه به‌کارگيري كارمندان منفصل از خدمت و همچنين کارمندان اخراج شده توسط ساير موسسات و واحدهاي تابعه وزارتخانه را ندارد.

ماده 39. انعقاد قرارداد مجدد با كارمند پيماني يا قراردادي منوط به تحقق شرايط ذيل است:

الف) استمرار بقاء پست سازماني كارمند پيماني يا قراردادي،

ب) كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند،

ج) جلب رضايت مردم و ارباب رجوع،

د) ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه‌ي شغل مورد تصدي.

تبصره 1. درصورت عدم تحقق هر يك از شرايط فوق، انعقاد قرارداد مجدد با كارمند پيماني يا قراردادي مقدور نخواهد بود. ضوابط بندهاي ب، ج و د اين ماده طي دستورالعملي از سوي هيأت امناء تصويب مي‌شود.

تبصره 2. هسته گزينش موسسه ملزم است نظريه خود را در خصوص تمديد يا عدم تمديد قرارداد كارمندان پيماني و قراردادي حداكثر تا پايان بهمن ماه هرسال به معاونت توسعه مديريت و منابع موسسه اعلام نمايد. عدم ارسال نظريه تا مهلت مقرر به منزله تأييد تمديد قرارداد كارمندان مورد نظر مي‌باشد.

ماده 40. استفاده کارمندان از مزاياي بيمه بيكاري حسب مورد، تابع قوانين و مقررات دولت خواهد بود. فصل ششم : انتصابات

ماده 41. انتصاب و ارتقاء شغلي كارمند بايد با رعايت شرايط تحصيلي، تجربي و موفقيت در دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت مورد لزوم، پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد.

ماده 42. انتخاب و انتصاب افراد به پست‌هاي مديريت حرفه‌اي و سرپرستي و شرايط تخصصي و عمومي و نحوه ارتقاء مسير شغلي برابر دستورالعملي خواهد بود كه از سوی مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع پیشنهاد و توسط هيأت امناء موسسه تصويب خواهد شد.

تبصره 1. انتصاب افراد به پست‌هاي مديريتي و سرپرستي بايد ابتدا در كميته طبقه‌بندي مشاغل موسسه مطرح و در صورت تشخيص و احراز شرايط لازم و تصويب اين  کميته، پس از تأييد حراست دانشگاه نسبت به تغيير عنوان و انتصاب آنان اقدام نمود.

تبصره 2. تركيب اعضاء كميته طبقه‌بندي مشاغل، شاخص‌ها، وظايف و نحوه امتياز بندي برابر دستورالعملي خواهد بود كه از سوي وزارت متبوع ابلاغ خواهد شد.

ماده 43. دوره خدمت در پست‌هاي مديريتي موسسه چهار ساله و تمديد آن دوره بلامانع است. ارزيابي عملكرد مديران، تغيير پست افراد قبل از مدت مذكور و ... بر اساس دستورالعملي است كه از سوي هيأت امناء موسسه تصويب خواهد شد.

ماده 44. موسسه هيچ‌گونه تعهدي نسبت به پذيرش مدارک مقاطع تحصيلي دانشگاهي ارائه شده غير مرتبط با رشته شغلي کارمند در طول اشتغال نخواهد داشت و پذيرش مدارك مرتبط نيز منوط به طرح در كميته طبقه‌بندي مشاغل و تائيد آن کميته است.

فصل هفتم : توانمندسازي كارمندان

ماده 45. توانمندسازي عبارت است از شناسايي و توسعه قابليت‌هاي كارمندان از طريق ارتقاي دانش، اصلاح نگرش و بهبود مهارت‌هاي آنان به نحوي كه باعث افزايش كارايي و اثربخشي و در نهايت تسهيل در دستيابي به اهداف سازماني گردد.

ماده 46. موسسه مکلف است به منظور توانمندسازي كارمندان، نظام آموزش آنان را بر اساس دستورالعملي كه از سوي هيأت امناء موسسه تصويب مي‌شود، به گونه‌اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر، انگيزه‌هاي لازم براي مشاركت مستمر آنان در فرايند آموزش را فراهم نموده و رابطه‌اي بين ارتقاء و انتصاب كارمندان و مديران با نظام آموزش برقرار شود. طراحي دوره‌ها به دو روش زير مقدور است:

الف) طراحي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت به‌صورت پودماني و ترمي واحدي در طول دهه‌هاي خدمتي کارمند با هدف ارتقاء مدرک تحصيلي فرد،

ب) طراحي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت کوتاه مدت، با هدف ارتقاء توانمندي‌هاي عمومي و اختصاصي کارمند.

تبصره. موسسه مي‌تواند در قالب برنامه‌هاي توانمندسازي كارمندان خود، تمام مراحل نيازسنجي، برنامه‌ريزي، طراحي‌، اجراء، ارزشيابي و سنجش اثربخشي دوره‌هاي آموزشي و ساير فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي مربوط به آموزش كارمندان را رأساً يا از طريق مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي كه صلاحيت فني و تخصصي آنها مورد تأييد مراجع ذي‌ربط باشد، انجام دهد.

ماده 47. موسسه موظف است به منظور سياست‌گذاري و مديريت كلان آموزش منابع انساني از مصوبات كميته راهبري آموزش و توانمندسازي وزارتخانه تبعيت نمايد.

ماده 48. اعطاي مأموريت آموزشي براي انجام تحصيلات تكميلي دانشگاهي (فوق ليسانس و بالاتر) مستلزم آن است كه موسسه با استناد به ماده 30 اين آيين‌نامه نيازهاي نيروي انساني خود را حسب نوع و تعداد رشته و مقطع تحصيلي مورد نياز استخراج و با رعايت اولويت‌ها در قالب سهميه ساليانه تعيين و به تصويب هيأت رييسه موسسه برساند و صرفاً بر اين اساس نسبت به اعطاي مأموريت آموزشي به كارمندان اقدام نمايد.

تبصره 1. تمامي كارمندان پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي مجاز خواهند بود برابر دستورالعملي كه از سوي هيأت امناء تصويب مي‌شود، از مأموريت آموزشي استفاده نمايند.

تبصره 2. ايثارگران در استفاده از مأموريت آموزشي، تابع قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.

تبصره 3. اعطاي مأموريت اداري روزانه يا ساعتي براي دوره‌هاي پودماني و دوره‌هاي حضوري از جمله MPH و ... بنا به نياز موسسه در راستاي توانمندسازي كارمندان براي انجام بهينه وظايف سازماني امكان‌پذير است.

فصل هشتم : حقوق و مزايا

ماده 49. نظام پرداخت كارمندان موسسه بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگي‌هاي مذكور در مواد آتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي ساليانه، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي‌گيرد.

تبصره. ضريب ريالي مذكور در اين ماده براي هر سال معادل ضريب ريالي اعلام شده از سوي دولت بوده که توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ مي‌گردد.

ماده 50. مشاغل مشمول اين آيين‌نامه به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و منابع وزارتخانه بر اساس عواملي نظير اهميت، پيچيدگي وظايف و مسؤوليت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌هاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول «حق شغل» اختصاص يافته و به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد. امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل، حداقل 2400 و حداكثر آن 7000 برابر دستورالعمل پيوست مي‌باشد.

تبصره 1. افزايش امتيازات جدول يا جداول موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن و ماده 51 (حق شاغل) به منظور تعديل حقوق ثابت كارمندان و با اعمال كاهش يا حذف مبلغ تفاوت تطبيق در احكام كارگزيني كارمندان تابع دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع و به تصويب هيأت امناء مي‌رسد. بديهي است با اعمال اين تبصره درج تفاوت تطبيق باقيمانده مانع از افزايش ضريب سالانه حقوق كارمندان نخواهد شد.

تبصره 2. تطبيق حقوق و مزاياي افراد جديدالاستخدام و کارشناسان بهداشت حرفه‌اي و محيط که به امور بازرسي منصوب مي‌شوند، بر اساس دستورالعملي خواهد بود که به تصويب هيأت امناي موسسه مي‌رسد.

تبصره3. هر كدام از مشاغل متناسب با ويژگي‌ها، حداكثر در پنج رتبه: مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه‌بندي مي‌شوند و هركدام از رتبه‌ها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابند. شاغلين مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتي و اولين طبقه شغلي مربوط قرار مي‌گيرند و در طول دوره خدمت در قالب دستورالعمل تهيه شده از سوي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارتخانه بر اساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت، ميزان افزايش مهارت‌ها، انجام خدمات برجسته، طي دوره‌هاي آموزشي، ميزان جلب رضايت ارباب رجوع و ... متناسب با ويژگي‌هاي مشاغل، ارزيابي و حسب امتيازاتِ كسب شده و طي حداقل مدت سنوات خدمت مورد نياز به رتبه‌هاي پايه، ارشد، خبره و عالي ارتقاء مي‌يابند. افرادي كه طبق ضوابط مصوب به عنوان نخبه تعيين مي‌شوند و افرادي كه علاوه بر شرايط عمومي در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند، طبق دستورالعمل مربوط از طي نمودن برخي از رتبه‌ها معاف و در يكي از رتبه‌هاي بالاتر قرار مي‌گيرند.

تبصره 4. رتبه‌هاي خبره و عالي فقط به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي‌‌يابد.

تبصره 5. امتياز طبقه مشاغل بهداشتي و درماني در جدول يا جداول حق شغل با ضريب 2/1،در خصوص دارندگان مدارک دکتراي حرفه‌اي ، پی اچ دی ، متخصصين و بالاتر با ضريب  5/1 و براي ساير مشاغل با ضريب 1/1 محاسبه مي‌گردد.

ماده 51. شاغلين مشمول اين آيين‌نامه براساس عواملي نظير تحصيلات، دوره‌هاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتياز «حق شاغل كه حداقل 1300 و حداكثر5700 امتياز مي‌باشد، برابر دستورالعمل پيوست بهره‌مند مي‌شوند.

تبصره. هنرمندان و افرادي كه در حوزه‌هاي علميه تحصيل نموده‌اند، بر اساس دستورالعملي كه از سوي وزارتخانه ابلاغ مي‌شود با مقاطع تحصيلي رسمي همتراز مي‌گردند.

ماده 52. به منظور اجراي كامل نظام پرداخت مبتني بر ارزشيابي مشاغل، موسسه مجاز است ارزشيابي هر يك از مشاغل را با رعايت ماده 50 اين آيين‌نامه و تبصره‌هاي ذيل ماده مذكور و اختصاص آن به يكي از طبقات جداول حق شغل و تعيين عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطي كه از سوي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارتخانه ابلاغ مي‌شود، تدوين و به تصويب هيأت امناء برسد.

ماده 53. عناوين مديريت و سرپرستي، متناسب با پيچيدگي وظايف و مسؤوليت‌ها، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيت‌هاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول «فوق‌العاده مديريت» طبق دستورالعمل پيوست كه حداقل امتياز آن510 و حداكثر آن2700 است، قرار مي‌گيرند.

تبصره. مديراني كه حداقل 2 سال در پست‌هاي مديريتي انجام وظيفه نموده يا بنمايند، در صورتي كه به سمت پايين‌تري منصوب شوند و فوق‌العاده مديريت آنان در مسئوليت جديد از 80 درصد فوق‌العاده مديريت در پست قبلي كمتر باشد،  به ميزان مابه التفاوت تا سقف درصد مذكور به عنوان «تفاوت فوق‌العاده مديريت» دريافت خواهد نمود. اين تفاوت با ارتقاء‌هاي بعدي مستهلك مي‌شود.  اين مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.

ماده 54. علاوه بر پرداخت‌هاي موضوع مواد 50، 51 و 53 (حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مديريت) كه «حقوق ثابت» تلقي مي‌شود؛ فوق‌العاده‌هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي‌باشد:

1.فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا:

 براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي‌باشند حداکثر تا 25% امتياز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل حداکثر تا20% حقوق ثابت هر كدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق كه در هر دوره برنامه پنج ساله به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، ملاك عمل خواهد بود. ميزان و نحوه برقراري فوق‌العاده‌هاي مذكور برابر دستورالعمل پيوست است.

2.فوق‌العاده ايثارگري:

متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا 1550 امتياز بهره‌مند مي‌شوند. جدول تخصيص امتيازات مربوط برابر دستورالعمل پيوست است.

تبصره 1. هرگونه تغيير در امتياز ايثارگران يا تعاريف شموليت ايثارگري مانند فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان 70% به بالا تابع قانون مربوط مي‌باشد.

تبصره 2.  كارمنداني كه در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداري بوده‌اند، به ازاء هر سال خدمت در زمان جنگ 130 امتياز در نظر گرفته مي‌شود. ملاك تشخيص مناطق جنگ زده مصوبات عمومي دولت خواهد بود.

تبصره 3. به دارندگان نشان‌هاي دولتي تا 800 امتياز تعلق مي‌گيرد.

3.فوق‌العاده سختي شرايط محيط كار:

فقط به كارمنداني كه در شرايط غير متعارف محيط كار مجبور به انجام وظيفه مي‌باشند، حداكثر تا 1500 امتياز و در بيمارستان‌هاي رواني، بخش‌هاي رواني و بيمارستان‌هاي سوختگي حداكثر تا 3000 امتياز طبق دستور العمل پيوست، تعلق مي‌گيرد. ضمناً دستورالعمل مربوط به تشخيص محيط‌هاي غير متعارف و تعيين امتياز يا درصد فوق‌العاده سختي كار هر يك از مشاغل با پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و منابع وزارتخانه به تصويب هيأت امناء مي‌رسد. تا تدوين دستورالعمل مربوط و تصويب آن توسط هيأت امناء، برقراري فوق‌العاده سختي‌كار بر اساس مصوبات قبلي همچنان قابل اجرا مي‌باشد.

4.فوق‌العاده حق اشعه:

فقط به كارمنداني كه در شرايط محيط كار با اشعه در ارتباط هستند، بنا به تشخيص كميته تخصصي موسسه و دستورالعملي كه از سوي وزارتخانه ابلاغ مي‌شود، حداكثر تا 3000 امتياز تعلق مي‌گيرد. تا تدوين و تصويب دستورالعمل مربوط، برقراري فوق‌العاده حق اشعه بر اساس مصوبات قبلي همچنان قابل اجرا مي‌باشد.

تبصره 1. كارمنداني كه قبل از اجراي اين آيين‌نامه، مبلغي به عنوان فوق‌العاده حق اشعه دريافت مي‌کردند، چنانچه با اجراي اين آيين‌نامه مبلغ حق اشعه آنان كاهش يابد، مبلغ قبلي همچنان ملاك پرداخت خواهد بود.

تبصره 2. آن دسته از كارمنداني كه در مرحله تطبيق با قانون مديريت خدمات كشوري از فوق‌العاده كار با اشعه برخوردار بوده‌اند و اين مبلغ در احكام آنان در قالب تفاوت تطبيق لحاظ شده است، از مبلغ تفاوت تطبيق كسر و به عنوان فوق‌العاده اشعه در كنار فوق‌العاده سختي كار محاسبه و تا هنگامي كه به كار با اشعه اشتغال داشته باشند، پرداخت مي‌شود.

5.كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد:

به كارمندان مرد شاغل، بازنشسته و از كار افتاده مشمول اين قانون كه داراي همسر مي‌باشند معادل 810 امتياز بابت كمك هزينه عائله‌مندي و به ازاء هر فرزند معادل 210 امتياز به عنوان كمك هزينه اولاد قابل پرداخت است.

تبصره1. حداكثر سن براي اولاد ذكور كه از مزاياي اين بند استفاده مي‌كنند تا 20 سال و به شرط ادامه تحصيل و غيرشاغل بودن فرزند تا 25 سال تمام.

تبصره2. اولاد اناث مادام كه شوهر يا شغل نداشته باشند بدون رعايت سقف سني.

تبصره3.  كارمندان زن شاغل، بازنشسته، از كار افتاده و وظيفه بگير مشمول اين آيين‌نامه كه داراي همسر نبوده (همسر فوت كرده يا مطلقه باشد) و يا همسر آنان معلول و يا ازكارافتاده كلي باشد، از مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي اين بند بهره‌مند مي‌شوند. در صورتي كه اين كارمندان براساس راي مراجع ذي صلاح، به تنهايي متكفل مخارج فرزندان خود باشند، از مزاياي كمك هزينه اولاد نيز بهره‌مند مي‌شوند. اين افراد در صورت ازدواج مجدد و تحت تکفل بودن فرزندان، بر اساس رأي مراجع ذي‌صلاح، از مزاياي كمك هزينه اولاد بهره‌مند مي‌شوند.

تبصره 4.  فرزندان معلول و ازكارافتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي‌ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي‌باشند.

تبصره 5. چند قلو زايي نيز مشمول كمك هزينه اولاد مي‌گردد.

6.فوق‌العاده شغل:

 براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پيچيدگي وظايف و مسؤوليت‌ها و شرايط بازار كار براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر 700 امتياز و براي مشاغل همسطح كارشناسي حداكثر 1500 امتياز و براي مشاغل بالاتر حداكثر 2000 امتياز تعيين مي‌گردد. برقراري اين فوق‌العاده منوط به تدوين دستورالعملي است كه از سوي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارتخانه تهيه و به  تصويب هيأت امناء مي‌رسد.

7.فوق‌العاده كارايي و عملكرد:

دستورالعمل مربوط به اين فوق‌العاده ازسوي هيات رئيسه موسسه تهيه و پس از تصويب هيأت امناء اجرا مي‌شود.

8.فوق‌العاده نوبت‌كاري:

به متصديان مشاغلي پرداخت مي‌شود كه در نوبت‌هاي غير متعارف ساعت اداري به صورت تمام وقت، مستمر و گردشي ملزم به انجام وظيفه مي‌باشند. اين فوق‌العاده در قالب جدول امتيازات مندرج در دستورالعمل پيوست به كارمندان مشمول قابل پرداخت است.

9.موسسه مجاز است به منظور جبران هزينه سفر و مأموريت‌ روزانه داخل و خارج از كشور، جابجايي محل خدمت، كسر صندوق و تضمين، مبالغي را برابر آيين‌نامه و دستورالعمل‌ مربوط كه از سوي هيات امناء ابلاغ مي‌شود، پرداخت نمايد.

تبصره. تا تصويب و ابلاغ دستورالعمل از سوي هيات امناء، ضوابط مربوط در حوزه كارمندان دولت ملاك عمل خواهد بود.

10.درصورتي كه بنا به درخواست موسسه، كارمند موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردد، پرداخت مبالغي تحت عنوان اضافه‌كار (حداكثر تاسقف 175 ساعت در ماه) بلامانع است.

تبصره. نرخ يك‌ساعت فوق‌العاده اضافه‌كاري كارمند موسسه به شرح ذيل محاسبه مي‌شود:

  مبلغ (حق شغل+ حق شاغل+ فوق‌العاده مديريت) =مبلغ يك ساعت فوق‌العاده اضافه‌كاري  ÷  176

11.دستورالعمل حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه و حق‌التأليف از سوي هيات امناء به موسسه ابلاغ و قابل اجرا خواهد بود. تا ابلاغ دستورالعمل مذكور مصوبات قبلي قابل اجرا مي‌باشد.

12.فوق‌العاده ويژه:

در موارد خاص موسسه مجاز است با توجه به عواملي از قبيل مهارت، مسئوليت، ريسك پذيري، تأثير اقتصادي فعاليت‌ها در درآمد موسسه، مخاطرات شغل، موقعيت شغل در بازار كار داخلي و بين‌المللي، ميزان ارباب رجوع و حساسيت كار، براي حداكثر 25% از مشاغل موسسه حداكثر تا 50% سقف امتياز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر مندرج در اين آيين‌نامه، فوق العاده ويژه برقرار نمايد. مشاغل مورد نظر و ميزان فوق‌العاده مذكور، حسب دستورالعمل مصوب هيأت امناء تعيين مي‌شود.

13.موسسه اجازه دارد تا تصويب دستورالعمل جديد اداره نظام نوين بيمارستان‌ها در هيأت امناء، همچنان بر اساس دستوالعمل قبلي نسبت به پرداخت كارانه افراد مشمول اقدام نمايد.

14.فوق‌العاده حق محروميت از مطب:

موسسه مجاز است به دارندگان مدرك دكتري در رشته‌هاي گروه پزشكي (‌پزشكي، دندانپزشكي، دامپزشكي، داروسازي، علوم‌آزمايشگاهي) كه تمام وقت برابر مقررات در واحدهاي مختلف موسسه شاغل مي‌باشند، مشروط به اينكه در ‌مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني،‌ مطب، داروخانه، آزمايشگاه، بيمارستان، درمانگاه و ساير واحدهاي بخش خصوصي و خيريه و... به فعاليت انتفاعي تخصصي اشتغال نداشته باشند، فوق العاده حق محروميت از مطب پرداخت ‌نمايد. تا تصويب دستورالعمل مربوط توسط هيأت امناء، مبلغ فوق‌العاده محروميت از مطب، برابر ضوابط قبلي همچنان قابل پرداخت مي‌باشد.

15.حق‌الزحمه طرح تمام وقتي:

به منظور استفاده از خدمات دارندگان مدرك دكتراي حرفه‌اي در رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، دامپزشكي و علوم آزمايشگاهي و متخصصين گروه علوم پزشكي در غير ساعات اداري با هدف توسعه و گسترش بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سطح ستادي و اجرايي موسسه اعم از روستاها و شهرها و تأمين كادر مورد نياز آن، موسسه مجاز است تا تصويب دستورالعمل مربوط توسط هيأت امناء، مبلغ حق‌الزحمه طرح تمام وقتي را برابر ضوابط قبلي همچنان پرداخت کند.

تبصره . برقراري حق الزحمه تمام وقتي براي ساير مشاغل طبق دستورالعمل مصوب هيأت امناء خواهد بود.

16.موسسه مجاز است پس از تصويب هيأت امناء، فوق‌العاده خاصي را تحت عنوان «فوق‌العاده خاص هيأت امناء» حسب مورد بر اساس عواملي نظير مدرك تحصيلي، سابقه خدمت، شغل، مناطق كمتر توسعه يافته و ... به كارمندان موسسه پرداخت نمايد. اين فوق‌العاده بر مبناي مجموع ريالي حق شغل و حق شاغل در عدد ثابتي كه از سوي هيأت امناء اعلام مي‌شود، ضرب مي‌گردد.

(حق شغل + حق شاغل ) × K = فوق‌العاده خاص هيأت امناء

17.موسسه موظف است برابر دستورالعمل پيوست نسبت به برقراري فوق‌العاده جذب تا سقف سي و پنج درصد حقوق و مزاياي مستمر کارمندان(رسمي، پيماني، مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان و قراردادي) اقدام نمايد. اين فوق‌العاده مشمول کسور بازنشستگي است.

18.برقراري و پرداخت حق فني به برخي از شاغلين (رسمي، پيماني و قراردادي) مشاغل خاص بر اساس دستورالعملي خواهد بود که از سوي معاونت توسعه مديريت و منابع پيشنهاد و به تصويب هيأت امناء مي‌رسد. تا تصويب دستورالعمل مذکور، حق فني مصوب قبلي به قوت خود باقي است.

19.موسسه مجاز است مبلغي را  تحت عنوان "فوق‌العاده مسئوليت" از محل درآمد اختصاصي به مديران غير هيات علمي سطوح مختلف مديريتي پرداخت نمايد. مبلغ اين فوق العاده برابر سطوح تعيين شده مديريتي در جدول فوق العاده مديريت اعضاي هيات علمي است که از سوي هيات امناي موسسه تصويب مي گردد.(ماده 53 آئين نامه اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها)

تبصره 1. ميزان ريالي يا ضريب افزايش فوق‌العاده مذکور، هرساله توسط هيأت امناء تعيين و به تصويب مي‌رسد.

تبصره 2. آن دسته از مشاغل و مسئوليت‌هايي كه در جداول موضوع اين بند، عناوين شغلي آنان ذكر نشده است، هيأت رييسه دانشگاه مي‌تواند حسب مورد و برابر درجه اهميت آن با يکي از رديف هاي جدول فوق همتراز و نسبت به برقراري فوق العاده مسئوليت اقدام نمايد.

ماده 55. فوق‌العاده‌هاي ايثارگري، نشان‌هاي دولتي، خدمت اداري در مناطق جنگ زده، سختي شرايط محيط كار، فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده اشعه به عنوان "فوق‌العاده مستمر" تلقي مي‌گردد.

ماده 56.  شرايط تصدي مشاغل عمومي و اختصاصي موسسه به تناسب وظايف پست‌هاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دوره‌هاي آموزشي مورد نياز و عوامل موثر ديگر با ابلاغ معاونت توسعه مديريت و منابع وزارتخانه تعيين مي‌شود و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور، رعايت شرايط مصوب الزامي است.

ماده 57. موسسه مجاز است با كارمنداني كه به سمت‌هاي مقامات سياسي مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري منصوب مي‌شوند، در زمان انتصاب به سمت‌هاي مقامات و اشتغال مجدد در موسسه با آنان برابر مفاد قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن رفتار نمايد.

ماده 58. ميزان عيدي پايان سال كارمندان موسسه حداقل برابر مصوبات عمومي دولت كه از سوي وزارتخانه اعلام مي‌شود، خواهد بود.

ماده 59. حداقل حقوق ثابت و مزاياي مستمر كارمندان موسسه در هر سال از سوي وزارتخانه اعلام خواهد شد.

ماده 60. كل مبالغ پرداختي به مشمولين اين آيين‌نامه اعم از مستمر، غير مستمر، پاداش و هزينه‌ها، بايد در فيش حقوقي كارمندان درج شود.

تبصره. ميزان و نحوه پرداخت‌هاي مزاياي غير مستمر و امور رفاهي، ورزشي و تفريحي کارمندان بر اساس دستورالعملي خواهد بود که به تصويب هيأت امناء مي‌رسد.

ماده 61. حقوق و مزاياي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشکان برابر مفاد اين فصل تعيين و برقرار مي‌شود. اين افراد در مدت انجام تعهدات قانوني مشمول صندوق تأمين اجتماعي مي‌باشند.

ماده 62. دستورالعمل نظام پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان قراردادي به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد. تا تصويب دستورالعمل مورد نظر مصوبات قبلي هيأت امناء در اين مورد ملاک عمل خواهد بود.

ماده 63. حقوق پيام ‌آوران بهداشت صرفا بر اساس مصوبات ستاد كل نيروهاي مسلح كشور و مزاياي آنان بر اساس ضوابط مصوب هيأت رييسه موسسه قابل پرداخت است.

تبصره. به‌کارگيري پيام آوران بهداشت در ستاد موسسه ممنوع است و صرفاً اشتغال آنان در مراکز بهداشتي درماني روستايي مجاز مي‌باشد.

ماده 64. حقوق و مزاياي اتباع بيگانه برابر مواد اين فصل تعيين و برقرار مي‌شود.

ماده 65. حقوق و مزاياي بازنشستگاني كه برابر ماده 93 اين آيين‌نامه براي مدت مشخص به كار گرفته مي‌شوند برابر مفاد ماده 93 اين آئين نامه تعيين و پرداخت مي‌شود. ملاك محاسبه حقوق و مزاياي اين افراد، مطابق با آخرين مدرك تحصيلي، كل سنوات خدمتي فرد كه ملاك بازنشستگي قرار گرفته و نوع شغلي كه در حال حاضر به فرد واگذار شده است، مي‌باشد.

ماده 66. بابت شركت كارمندان و ساير افراد در جلسات مورد نياز موسسه (كه جزو وظايف اصلي كارمند نمي‌باشد) براي هر جلسه مبلغي به عنوان حق جلسه قابل پرداخت است. دستورالعمل مورد نياز توسط هيأت رييسه موسسه تصويب مي‌شود.

ماده 67. به منظور تشويق و ترغيب كارمندان موسسه در زمينه‌هاي فرهنگي و اجرايي و همكاري و مشاركت در خصوص برگزاري مراسم، اجراي همايش‌ها، آزمون‌ها و موارد مشابه آن، مبالغي به عنوان حق‌الزحمه به آنان پرداخت خواهد شد. دستورالعمل مورد نياز توسط هيأت رييسه موسسه تصويب مي‌شود.

ماده 68. احكام كارگزيني صادره ناشي از قانون استخدام كشوري، قانون مديريت خدمات كشوري، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات قبلي مورد تأييد مي‌باشد، بديهي است احكام معوقه و استحقاقي كارمندان قبل از تاريخ اجراي اين فصل تابع قوانين و دستورالعمل‌هاي قبلي خواهد بود.

فصل نهم : نظارت و ارزيابي عملكرد

ماده 69. موسسه موظف است عملكرد ساليانه مديران و كارمندان را برابر دستورالعمل ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارت متبوع ارزيابي نموده و نتايج آن را در پرونده پرسنلي و نرم‌افزار كارگزيني ثبت و به ذي‌نفعان منعكس نمايد.

تبصره 1. نتايج ارزيابي سالانه مدیران و كارمندان برابر دستورالعمل ماده فوق، در وضعيت استخدامي و مزاياي دريافتي آنان تأثيرگذار خواهد بود.

تبصره2. موسسه مجاز است به منظور ايجاد انگيزش در بين کارمندان و مديران که حسب وظيفه محوله، در پيشبرد برنامه‌هاي عملياتي ساليانه واحدهاي تابعه مشارکت فعال دارند، برابر دستورالعملي که از سوي هيأت رييسه موسسه تصويب مي‌شود، نسبت به انتخاب واحد نمونه از بين واحدهاي همتراز اقدام و به مديران و کارمندان اين واحدها (حداکثر 2% جمعيت کارمندان واحد نمونه) پاداش پرداخت نمايد.

فصل دهم : حقوق و تكاليف كارمندان

 ماده 70. مديران و كارمندان موسسه خدمت‌گزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخلاق اسلامي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقي و اداري كه امضاء مي‌نمايند وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌هاي قانوني آنها انجام دهند.

تبصره1. اصول و مفاد منشور فوق‌الذكر، متن سوگندنامه و تعهدات كارمندان موسسه از سوي وزارت متبوع تصويب مي‌شود.

تبصره 2. موسسه مكلف است رضايت و عدم رضايت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي، تبديل وضعيت و اعمال ساير امتيازات استخدامي و تشويقات و تنبيهات كارمندان در دستورالعمل‌هايي كه به تصويب مي‌رسد، لحاظ نمايد.

ماده 71. كارمندان رسمي و پيماني موسسه سالي سي روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در هر سال قابل ذخيره شدن است.

ماده 72. كارمندان مي‌توانند به هر ميزان از ذخيره مرخصي استحقاقي خود پس از موافقت مسئول مربوط استفاده نمايند.

ماده 73. بازخريد مرخصي استحقاقي ذخيره شده با درخواست كارمند در طول هر دوره ده ساله خدمتي، فقط براي يك‌بار در هر دوره و در صورت وجود اعتبار و پس از تصويب در هيأت رييسه موسسه بلامانع مي‌باشد. موسسه موظف است مرخصي بازخريد شده را از مجموع ذخيره مرخصي استحقاقي كارمندان كسر نمايد.

ماده 74. به منظور تحكيم و تكريم نهاد خانواده، كارمندان موسسه در موارد ذيل حق برخورداري از هفت روز مرخصي اضطراري علاوه بر سقف مرخصي استحقاقي سالانه را دارند. مرخصي مذكور قابل ذخيره يا بازخريد نمي‌باشد.

الف) ازدواج دائم کارمند،

ب)ازدواج فرزند کارمند،

ج) فوت بستگان درجه يك شامل : همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر و برادر.

ماده 75. كارمندان اعم از قراردادي، پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي كه به حج تمتع مشرف مي‌شوند مجاز خواهند بود فقط يك‌بار از يك‌ماه مرخصي تشويقي استفاده نمايند كه جزء مرخصي استحقاقي منظور نخواهد شد.

ماده 76. كارمندان موسسه مي‌توانند از مرخصي كمتر از يك روز كه جزيي از مرخصي استحقاقي مي‌باشد، استفاده کنند. حداکثر مرخصي ساعتي به ميزان  نصف ساعت كاري روزانه است. در صورت استفاده بيش از مدت ذكر شده، يك روز مرخصي استحقاقي محاسبه مي‌شود.

ماده 77. تعطيلات رسمي بين مرخصي‌هاي استحقاقي جزء مرخصي محسوب نمي‌شود.

ماده 78. كارمندان رسمي، رسمي آزمايشي و پيماني مي‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت موسسه حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي در رشته مربوط به شغل كارمندان يا نياز موسسه باشد، تا مدت دو سال ديگر قابل افزايش خواهد بود. احتساب مدت مرخصي بدون حقوق كارمندان که بابت ادامه تحصيل اعطاء مي‌شود، از لحاظ بازنشستگي با پرداخت كسور مربوط توسط كارمندان موسسه (اعم از سهم مستخدم و كارفرما) طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط هيأت امناء تصويب مي‌شود.

تبصره 1. مدت مرخصي بدون حقوق و مأموريت آموزشي مورد استفاده كارمندان رسمي آزمايشي به عنوان طول دوره مورد نياز خدمت آزمايشي مندرج در ماده 36 اين آيين‌نامه محسوب نمي‌شود.

تبصره 2. كارمندان مي‌توانند با رعايت ماده 30  قانون برنامه پنجم توسعه با موافقت موسسه برابر دستورالعملي كه به تصويب هيأت رئيسه مي‌رسد، از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان استفاده نمايند.

تبصره3 . كارمندان موسسه كه همسر ايشان جهت مأموريت يا ادامه تحصيل اعزام مي‌شوند، مي‌توانند حداكثر به مدت 6 سال ( بدون محاسبه مرخصي بدون حقوق استفاده شده قبلي) از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.

ماده 79. كارمندان موسسه درصورت ابتلاء به بيماري كه مانع از انجام خدمت شود تا سه روز با گواهي پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد موسسه و مازاد بر سه روز تا سقف چهار ماه با تأييد شوراي پزشكي، مي‌توانند از مرخصي استعلاجي استفاده نمايند.

تبصره. در صورت نياز به استفاده بيش از چهار ماه، تأييد مجدد شوراي پزشکي الزامي است.

ماده 80. حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعلاجي در طول يك سال تقويمي چهار ماه خواهد بود. در صورت نياز به استفاده بيشتر از مرخصي استعلاجي، به تشخيص شوراي پزشكي موسسه از محدوديت زماني مذكور مستثني مي‌باشد.

ماده 81. حقوق و مزاياي كارمند در ايام مرخصي استعلاجي تا بهبودي كامل يا از كارافتادگي كلي حداكثر به مدت يك‌سال به ميزان حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر كه حسب مورد به كارمند داده شده است، قابل پرداخت مي‌باشد. براي مدت مازاد بر يك‌سال، فقط حقوق ثابت (مشتمل بر حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مديريت و تفاوت تطبيق) قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 82. به بانوان باردار براي هر بار وضع حمل، شش ماه مرخصي زايمان با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط تعلق مي‌گيرد كه در هر صورت از شش ماه بيشتر نخواهد بود.

تبصره 1. مدت مرخصي زايمان براي زايمان‌هاي دو قلو، هشت ماه و براي زايمان‌هاي سه قلو و بالاتر، يك‌سال تعيين مي‌شود.

تبصره 2. مدت مرخصي استعلاجي بانواني كه در طول دوران بارداري با تأييد پزشك معالج از مرخصي استعلاجي استفاده مي‌كنند، از سقف مرخصي زايمان آنها كسر نخواهد شد.

تبصره 3. به كارمنداني كه همسر ايشان وضع حمل مي‌نمايند، مدت پانزده روز مرخصي اضطراري مراقبت از همسر تعلق مي‌گيرد.اين مرخصي قابل بازخريد و ذخيره نمي‌باشد.

 تبصره 4. مرخصي زايمان در خصوص مادراني كه فرزند آنها مرده به دنيا مي‌آيد دو ماه خواهد بود.

تبصره 5. به كارمندان زن پس از اتمام مرخصي زايمان تا سن 24 ماهگي فرزند، روزانه يك‌ساعت مرخصي شيردهي تعلق مي‌گيرد.

ماده 83. کارکنان مشمول صندوق تأمين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعلاجي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند و موسسه مجاز به پرداخت حقوق و مزاياي آنان در ايام مرخصي استعلاجي نمي‌باشد.

ماده 84. نحوه استفاده از مرخصي‌هاي استحقاقي، استعلاجي، بدون حقوق و مراقبت و شيردهي به موجب دستورالعملي خواهد بود كه از سوي  هيأت امناء تصويب مي‌شود.

ماده 85. موسسه مجاز است در چهارچوب بودجه‌هاي مصوب و دستورالعملي كه از سوي هيأت امناء تصويب مي شود، كارمندان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه سلامت (در صورت درخواست کارمند) با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت تحت پوشش بيمه‌هاي تكميلي و بيمه عمر(بيمه عمر فقط مشمول كارمند مي‌شود) قرار دهد.

ماده 86. موسسه موظف است شرايط بهداشتي، ايمني و رفاهي محيط كار را تأمين و لباس كار مناسب براي كارمندان خود را در قالب دستورالعمل مصوب هيأت رييسه موسسه، تهيه نمايد.

ماده 87. ساعات كار كارمندان موسسه چهل و چهار ساعت در هفته مي‌باشد. تنظيم ساعت كار يا شيفت‌هاي موظف كارمندان به عهده موسسه مي‌باشد.

تبصره 1. تمامي كارمندان موسسه موظفند در ساعات تعيين شده به انجام وظايف مربوط بپردازند و در صورتي كه در مواقع ضروري، خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد، بر اساس اعلام نياز موسسه، مكلف به انجام وظايف محوله در محل كار يا خارج از محل كار حسب مورد در قبال دريافت اضافه كاري يا حق‌الزحمه برابر مقررات مربوط خواهد بود. دستورالعمل اين تبصره توسط هيأت امناء تصويب مي‌شود.

تبصره 2. كارمندان مي‌توانند ساعت كار خود را با موافقت موسسه حداكثر به مدت سه سال تا 4/1 يا 2/1 (صرفاً براي كارمندان زن بر اساس قانون نيمه وقت بانوان) تقليل دهند. ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت و ساير امتيازات اين قبيل كارمندان متناسب با ساعات كار آنان تعيين مي‌شود. ليكن كسور بازنشستگي اين قبيل كارمندان در طول مدت خدمت پاره وقت بر اساس حقوق و فوق‌العاده‌هاي كامل كسر خواهد شد و اين‌گونه سوابق در محاسبه سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي تمام وقت محسوب مي‌شود. دستورالعمل اين تبصره توسط هيأت امناء تصويب مي شود.

ماده 88. كارمندان موسسه در انجام وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قضائي مي‌باشند و موسسه مكلف است به تقاضاي كارمندان براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل از كارمندان حمايت قضائي نمايد.

ماده 89. كارمندان موسسه موظفند وظايف خود را با دقت‌، سرعت‌، صداقت‌، امانت‌، گشاده‌رويي‌، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي موسسه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين و موسسه پاسخگو مي‌باشند. هرگونه بي‌اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي‌باشد. ارباب رجوع مي‌تواند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف، به دستگاه اجرايي ذي‌ربط و يا به مراجع قانوني شكايت نمايد.

ماده 90. قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 و اصلاحات بعدي و مقررات اجرايي آن در مورد کليه کارمندان به غير از مشمولين قانون کار در موسسه لازم الاجراء مي‌باشد.

 ماده 91. مديران و سرپرستان بلافصل‌، مسئول نظارت، كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله بوده و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان موسسه شوند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سوء استفاده در حيطه مديريت مسئولين مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي، با مديران و سرپرستان كارمندان(حسب مورد) نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند، مطابق قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 92. تصدي بيش از يك پست سازماني براي تمام كارمندان موسسه ممنوع مي‌باشد. در موارد ضروري صرفاً در خصوص مشاغل مديريتي يا حساس، به عنوان سرپرست و با تشخيص رييس موسسه بلامانع است.

ماده 93. به‌كارگيري بازنشستگان با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در موارد خاص به عنوان اعضاء كميته‌ها، كميسيون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌اي غيرمستمر، تدريس و مشاوره‌هاي حقوقي مشروط بر اين كه مجموع ساعت اشتغال آنها در موسسه از 3/1 ساعت اداري كارمندان موظف تجاوز نكند، بنا به پيشنهاد موسسه و تصويب هيأت رييسه در دوره‌هاي يك‌ساله بلامانع است. حق‌الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت مي‌شود.

ماده 94. كارمندان موسسه مكلفند در حدود قوانين و مقررات‌، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتي كه بعد از اين اطلاع‌، مقام مافوق كتباً دستور خود را جهت اجراء تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسؤوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستور دهنده است.

ماده 95. خروج از تابعيت ايران و قبول تابعيت كشور بيگانه موجب انفصال خدمت از موسسه خواهد بود.

ماده 96. موسسه مكلف به اجراي مصوبه«صندوق ذخيره كارمندان دولت» مي‌باشد.

فصل يازدهم : بازنشستگي و تأمين اجتماعي

ماده 97. شرايط بازنشستگي كارمندان در موسسه به شرح ذيل است:

الف) موسسه مكلف است كارمندان خود را كه سي سال سابقه خدمت دارند بازنشسته نمايد،

ب) موسسه مي‌تواند كارمند خود را با داشتن حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با حداقل بيست و پنج روز حقوق بازنشسته نمايد.

تبصره1. موسسه مجاز است در موارد خاص و حسب نياز از خدمات كارمنداني كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي‌باشند، در صورت تمايل كارمند با تصويب هيأت رييسه حداكثر تا  سي و پنج سال سنوات خدمت استفاده نمايد.

تبصره 2. سابقه مذكور در بند الف ماده 97 و همچنين شرط سني مزبور در بند «ب» براي متصديان مشاغل سخت و زيان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج‌ سال ‌كمتر مي‌باشد و شرط سني براي زنان منظور نمي‌گردد.

ماده  98. موسسه موظف است كارمندان داراي شصت و پنج‌سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت را بازنشسته كند. سقف سني براي متصديان مشاغل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به بالا حسب نياز موسسه هفتاد سال مي‌باشد.

تبصره . چنانچه سابقه خدمت كارمندان موسسه كمتر از بيست و پنج‌ سال باشد، در صورتي‌كه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند، مي‌توانند در صورت نياز موسسه تا رسيدن به بيست و پنج ‌‌سال سابقه (بدون توجه به محدوديت سني)، ادامه خدمت دهند.

ماده 99. كارمندان موسسه از لحاظ برخورداري از مزايايي نظير بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري، و بيمه درماني با رعايت اين آيين‌نامه تابع يكي از صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري يا صندوق تأمين اجتماعي مي‌باشند.

تبصره 1. كارمنداني كه تا قبل از تصويب اين آيين‌نامه به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگي مشمول يکي از صندوق هاي تأمين اجتماعي يا بازنشستگي كشوري هستند، با رعايت احكام پيش‌بيني شده در اين فصل تابع صندوق خود مي‌باشند. تغيير صندوق از تأمين اجتماعي به بازنشستگي كشوري يا بالعكس در طول مدت خدمت فقط يك بار امكان‌پذير مي‌باشد و براساس مصوبات عمومي هيأت دولت قابل انجام خواهد بود.

تبصره 2. كارمنداني که برابر مفاد اين آيين‌نامه از پيماني به رسمي آزمايشي تبديل وضع مي‌يابند، همچنان تابع قانون صندوق تأمين اجتماعي مي‌باشند. اين کارمندان بايد درخواست کتبي خود را جهت انعکاس به سازمان تأمين اجتماعي به واحدهاي اداري موسسه اعلام نمايند. واحدهاي مذکور ملزم به اعلام درخواست رسمي آنان به سازمان تأمين اجتماعي و پيگيري موضوع مي‌باشند.

ماده 100. كارمندان انتقالي به موسسه بايد از تاريخ انتقال، مشمول يکي از صندوق‌هاي بازنشستگي تأمين اجتماعي يا بازنشستگي كشوري قرار گيرند. در صورت تغيير صندوق مابه‌التفاوت مورد ادعاي هر يک از صندوق‌هاي انتخاب شده بابت سهم کارمند و کارفرما به عهده ذينفع مي‌باشد. در غير اين‌صورت انتقال فرد متقاضي به موسسه مقدور نخواهد بود.

ماده 101. در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي از سوي صندوق‌هاي بازنشستگي، به كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت دارند، به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سي سال، دو و نيم درصد رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 102. مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين آيين‌نامه حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌هاي مستمر و فوق‌العاده ويژه موضوع بند 12 ماده 54 و فوق‌العاده جذب موضوع بند 17 ماده 54 اين آيين‌نامه مي‌‌باشد.

ماده 103. به كارمندان مشمول اين آيين‌نامه كه بازنشسته، ازكارافتاده يا فوت مي‌شوند، به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر (تا سي‌سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصي‌هاي استحقاقي ذخيره شده، پرداخت خواهد شد. آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاء آن وجوه بازخريدي دريافت نموده‌اند از سنوات خدمتي كه مشمول دريافت اين وجوه مي‌گردد، كسر مي‌شود.

تبصره. كارمند موسسه مي‌تواند هنگام تقاضاي بازنشستگي، مدت مرخصي استحقاقي استفاده نشده خود را در احتساب سابقه خدمت جهت تعيين حقوق بازنشستگي درخواست و موسسه موظف است حكم مرخصي قبل از بازنشستگي نامبرده را صادر و سپس مبادرت به صدور حكم بازنشستگي نمايد.

ماده 104. كارمندان مشمول صندوق‌هاي بازنشستگي در موسسه تابع بندهاي زير خواهند بود:

الف) شاغلين و بازنشستگان برابر ضوابط مي‌توانند والدين تحت تكفل خود را در صورتي‌كه تحت پوشش هيچ يك از بيمه‌‌هاي درماني نباشند، تحت پوشش بيمه‌ درماني خود قرار دهند،

ب‌) فرزندان اناث مشروط بر آن‌كه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آن‌كه ورثه قانوني باشند تا بيست‌سالگي و در صورت اشتغال به تحصيلات تا بيست و پنج‌‌سالگي از كمك هزينه اولاد، بيمه و يا مستمري والدين خود برخوردار مي‌شوند.

ماده 105 – امکان  بازنشستگي پيش از موعد كارمندان موسسه تابع دستورالعملي است که به تصويب هيأت امناء مي‌رسد.

فصل دوازدهم : مقررات مختلف

ماده 106. كارمندان رسمي، پيماني و يا قراردادي حسب نوع استخدام در يكي از حالات ذيل قرار خواهند داشت:

الف) اشتغال در واحد سازماني مربوط،

ب)  مرخصي استعلاجي، استحقاقي و يا بدون حقوق،

ج)  آماده به‌خدمت،

د) انتقال يا مأموريت به موسسه‌ها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ديگر و يا مأموريت آموزشي،

ﻫ) انفصال موقت يا دائم و يا اخراج به‌موجب احكام قطعي مراجع قضائي و يا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري،

و) استعفاء و بازخريدي به موجب احكام مذكور در اين آيين‌نامه و قانون رسيدگي به تخلفات اداري،

ز) غيبت موجه و غير موجه،

ح) بازنشستگي و از كارافتادگي،

ط) تعليق،

م) فسخ قرارداد کارمند پيماني.

تبصره . در ايام انفصال موقت، تعليق و غيبت تا تعيين تکليف كارمند، پرداخت هرگونه وجهي به ايشان ممنوع است.

ماده 107. دستورالعمل نحوه انتقال و مأموريت كارمندان به ساير موسسه‌ها و يا دستگاه‌هاي اجرايي ديگر توسط هيأت رييسه موسسه تصويب مي‌شود.

ماده 108. آمادگي به خدمت كارمند رسمي يا پيماني در يكي از شرايط زير امكان‌پذير است:

الف) در پايان مدت مرخصي بدون حقوق در صورت مراجعه كارمند جهت اشتغال، پست سازماني جهت اختصاص به وي وجود نداشته باشد،

ب) در صورت انحلال واحد سازماني موسسه،

ج) در هر شرايط ديگري براساس آراء مراجع ذي‌صلاح.

تبصره 1. آمادگي به خدمت حداكثر يك‌سال است و در صورت عدم اشتغال كارمند، طي دوران مزبور، حسب مورد طبق مقررات مربوط بازخريد خدمت يا در صورت داشتن شرايط بازنشستگي، بازنشسته خواهد شد.

 تبصره 2. به كارمندان رسمي و پيماني كه آماده به خدمت مي‌شوند شش ماه اول تمام حقوق و مزاياي مندرج در حكم كارگزيني مربوط و پس از آن تا پايان دوران آمادگي به خدمت نصف مبلغ مزبور(به استثناء كمك هزينه اولاد و عائله مندي كه كامل پرداخت مي‌شود) قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 3. دوران آمادگي به خدمت با پرداخت كسور بازنشستگي به مأخذ تمام حقوق، جزء سابقه خدمت كارمندان رسمي و پيماني محسوب خواهد شد.

تبصره 4. موسسه‌ مكلف است تا زماني كه كارمند آماده به خدمت دارد، براي تصدي پست‌هايي که جديداً ايجاد مي‌شود يا بدون متصدي است از كارمندان مربوط (داراي شرايط احراز) استفاده نمايد و فقط در صورتي مجاز به استخدام مي‌باشد كه كارمند آماده به خدمت واجد شرايط نداشته باشد.

تبصره 5 . كارمند آماده به خدمت كه به پست سازماني منصوب مي‌شود در صورت امتناع از شروع به كار و غيبت، طبق مقررات مربوط با او رفتار خواهد شد.

تبصره 6. انتقال يا مأموريت كارمند آماده به خدمت به ساير دستگاهها و موسسات، موجب قطع حالت آمادگي به خدمت وي خواهد شد.

ماده 109. قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن در مورد كارمندان موسسه لازم الاجرا بوده و تغييرات در مفاد آيين‌نامه اجرايي آن با تصويب هيأت امناء قابل اجرا است.

ماده 110. اصلاحات مرتبط با قانون مشاغل سخت و زيان آور در مورد کارمندان موسسه لازم الاجرا بوده و تغييرات در مفاد قانون فوق و آيين نامه‌هاي مربوط با تصويب هيأت امناء قابل اجرا است.

ماده 111. موسسه‌ ملزم به رعايت تمامي قوانين و مقررات ايثارگران است، مگر در مواردي كه در اين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي آن تصريح شده باشد.

ماده 112. بازخريدي كارمندان برابر دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيأت امناء مي‌رسد. هر گونه به کار گيري کارمندان بازخريد شده موسسه يا ساير موسسات وزارت متبوع و دستگاههاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري ممنوع مي باشد.

ماده 113. قانون ارتقاء بهره‌وري كارمندان باليني نظام سلامت مصوب 30/01/1388 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي و دستورالعمل‌هاي مربوط به آن لازم الاجراء مي‌باشد.

ماده 114. كارمند رسمي مي‌تواند با درخواست كتبي از خدمت در موسسه استعفا كند. در هيچ مورد، استعفاي كارمند رافع تعهدات او در برابر موسسه نخواهد بود. استعفا از تاريخي تحقق مي‌يابد كه موسسه به صورت رسمي با آن موافقت نمايد. موسسه مكلف است ظرف يك‌ماه از تاريخ وصول استعفا، رد يا قبول آن را كتباً اعلام دارد. چنانچه تا پايان يك ماه رد يا قبول استعفا ابلاغ نگردد، اين امر در حكم قبول استعفا تلقي خواهد شد.

تبصره 1. درصورت درخواست كارمند مستعفي، استرداد وجوهي كه بابت كسور بازنشستگي پرداخت كرده است، تابع ضوابط صندوق مربوط خواهد بود.

تبصره 2. استخدام مجدد كارمند رسمي كه استعفا كرده است در صورت نياز موسسه برابر ضوابط استخدامي مندرج در اين آيين‌نامه خواهد بود. احتساب سوابق خدمت اين قبيل كارمندان از لحاظ بازنشستگي مشروط به اينكه وجوه كسور بازنشستگي را دريافت نكرده باشند، بلامانع است.

تبصره 3. به كارمند مستعفي وجوه مرخصي استفاده نشده پرداخت خواهد شد.

ماده 115. موسسه مكلف به رعايت آراء ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

ماده 116– موسسه مجاز است برابر دستورالعمل مصوب توسط هيأت رييسه موسسه، از وجود كارمندان به صورت دوركاري استفاده خدمتي نمايد.

ماده 117. كليه قوانين، دستورالعملها و ضوابط قبلي مادامي كه اصلاحيه بعدي مصوب و ابلاغ نگردد، به قوت خود باقي مانده و لازم الاجراء مي‌باشد. ضمناً در مواردي که حکم خاصي براي اجراي برخي از قوانين و مقررات عمومي دولت در اين آيين‌نامه پيش‌بيني نشده باشد، تا تصويب دستورالعمل و مقررات جديد توسط هيأت امناء مقررات عمومي دولت نافذ خواهد بود.

ماده 118. مسئوليت پاسخگوئي به ابهامات، تفاسير و سئوالات مطروحه در خصوص مفاد اين آئين نامه از سوي موسسه به عهده کميته 3 تا 5 نفره منتخب از سوي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خواهد بود. مصوبات و تصميمات اين کميته به منزله مصوبه هيات امناء تلقي مي گردد.

ماده 119. اين آيين‌نامه در 119 ماده و تبصره هاي مربوط در تاريخ ................. به تصويب هيأت امناء رسيد.

 

دستور العمل  نحوه تعيين حق شغل ، حق شغل ، فوق العاده مديريت و سرپرستي  ، فوق العاده ايثارگري ، فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته ، فوق العاده بدي آب و هوا و فوق العاده جذب

اين دستورالعمل به استناد ماده 50، تبصره 3 ماده 50، مواد 51 و 53 و بند 1 ، 2 و 17 ماده 54 آيين نامه اداری  ‫استخدامي كارمندان غیر هیأت علمي موسسه به شرح ذيل تنظیم گرديد.

ماده 1. جدول امتیاز حق شغل موضوع ماده 50 آيین نامه اداری و استخدامي كارمندان غیر هیأت علمي موسسه، به شرح جدول شماره (1) تعیین مي شود.

 

     رتبه های  شغلی

طبقات جدول                        

مقدماتی

پایه

ارشد

خبره

عالی


 


 

طبقه یک

2400

2650

3000

0

0


 

طبقه دوم

2600

2850

3200

3650

4200


 

طبقه سوم

2800

3050

3400

3850

4400


 

طبقه چهارم

3000

3250

3600

4050

4600


 

طبقه پنجم

3200

3450

3800

4250

4800


 

طبقه ششم

3400

3650

4000

4450

5000


 

طبقه هفتم

3600

3850

4200

4650

5200


 

طبقه هشتم

3800

4050

4400

4850

5400


 

طبقه نهم

4000

4250

4600

5050

5600


 

طبقه دهم

4200

4450

4800

5250

5800


 

طبقه یازدهم

4400

4650

5000

5450

6000


 

طبقه دوازدهم

4600

4850

5200

5650

6200


 

طبقه سیزدهم

4800

5050

5400

5850

6400


 

طبقه چهاردهم

5000

5250

5600

6050

6600


 

     رتبه های  شغلی

طبقات جدول                        

مقدماتی

پایه

ارشد

خبره

عالی


 

طبقه پانزدهم

5200

5450

5800

6250

6800


 

طبقه شانزدهم

5400

5650

6000

6450

7000


 

 

 

ماده 2. نحوه تعیین طبقه ورود و امتیازحق شغل: تا تصويب دستورالعمل ارزشیابی شغل و شاغل موضوع ماده 52، جدول شماره (2) كه بر اساس مدرک تحصیلي مندرج در شرايط احراز طرح طبقه بندی مشاغل پیش بینیشده، برای اختصاص به اولین طبقه شغلي مربوط به كارمندان ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

جدول شماره 2

اولین طبقه شغلی

تحصیلات

1

زیر دیپلم

2

دیپلم

3

کاردانی

4

کارشناسی

5

کارشناسی ارشد

6

دکترای عمومی

7

Ph.Dدکترای تخصصی و

 

 

تبصره 1. از تاريخ تصويب اين دستورالعمل، كارمنداني كه طبقه شغلي آنان بر اساس مدرک تحصیلی در طبقات  ‫شغلي پایین تراز جدول شماره (2) قرار دارند، مي بايد براساس اين جدول انطباق يابند.

 

 ‫تبصره 2. جانبازاني كه دارای مدرک تحصیلی كارشناسي ارشد مي باشند، كما كان از مقطع تحصیلی بالاتر دكتری (دكترا تخصصي يا .‪ ) Ph.Dبهره مند خواهند شد.

 

تبصره 3. به استناد تبصره 5 ماده 50 آئین نامه اداری و استخدامی امتیاز طبقه مشاغل بهداشتي و درماني در جدول حق شغل با ضريب 2/1 و دارندگان دكتر حرفه ای ، .‪ PH.Dو متخصصينن و بالاتر با ضریب 5/1 و  ‫برای ساير مشاغل با ضريب 1/1 محاسبه مي گردد.

 

ماده 3. مدارک حوزوی و درجه هنری هنرمندان برابر دستورالعملهای ابلاغی قبلي مربوط، با یکی از مدارک  ‫فوق از لحاظ استخدامي همتراز مي گردد.

 

ماده 4. تا تصويب دستورالعمل ارزشیابی شغل و شاغل موضوع ماده 52، امتیازحق شاغل كارمندان بر اساس عوامل تحصیلات، دوره های آموزشي و مهارت، سنوات خدمت و تجربه طبق جدول شماره (3) تعیین و برقرار خواهد شد.

جدول شماره 3 : عوامل ارزيابي حق شاغل

تحصيلات

امتياز تحصيلات

امتياز دور هاي آموزشي

امتياز مهارت و توانايي

امتياز سنوات خدمت در هر سال

امتياز تجربه مربوط و مشابه در هر سال

زير ديپلم

1100

به ازاي  طي هر يك ساعت دوره آموزشي مصوب 5/0 امتياز  حداكثر 500 ) امتياز

200

10

8

ديپلم

1200

250

15

10

كارداني

14000

300

20

12

كارشناسي

1700

400

25

14

كارشناسي ارشد

2000

600

30

16

دكتراي عمومي

2400

700

32

17

دكتراي تخصصي و ph.D

2800

810

35

18

حداكثر امتياز

2800

500

810

1050

540

 

 

تبصره 1. منظور از سنوات خدمت و تجربه، سوابق خدمتي تمام وقت در دستگاهها دولتي مي باشد.

تبصره 2 . به امتیازتحصیلات دارندگان گواهینامه ‪ MPHبه میزان 200 امتیازاضافه مي گردد.

ماده 5. فوق العاده ايثارگری متناسب با درصد جانباز و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و اسارت به شرح جدول شماره (4) تعیین و برقرار مي گردد.

جدول شماره  (4): فوق العاده ايثارگري

رديف

درصد جانبازي

مدت اسارت

مدت خدمت داوطلبانه در جبهه

امتياز

1

5 درصد

3 تا 6 ماه

3 تا 6 ماه

400

2

6تا 9 درصد

تا12 ماه

تا12 ماه

500

3

10 تا 14 درصد

تا18 ماه

تا18 ماه

600

4

15 تا 19 درصد

تا24 ماه

تا24 ماه

700

5

20 تا 24 درصد

تا30 ماه

تا30 ماه

800

6

25تا29

تا36 ماه

تا36 ماه

900

7

30 تا 34

تا 42 ماه

تا 42 ماه

1000

8

35 تا 39

تا48 ماه

تا48 ماه

1100

9

40 تا 44

تا 54 ماه

تا 54 ماه

1200

10

45 تا 49

تا60 ماه

تا60 ماه

1300

11

50 تا 59

تا70 ماه

تا70 ماه

1500

12

60 درصد و بالاتر

بالاتر از 70 ماه

بالاتر از 70 ماه

1550

 

 

تبصره 1. فرزندان شهدا از امتیاز 1500 به عنوان فوق العاده ايثارگری برخوردار خواهند شد.

تبصره 2. در صورتي كه كارمند از اجتماع حالات ايثارگر برخوردار باشد، بالاترین امتیازمربوط به یکی از آنها مبنای تعیین امتیازقرار گرفته و  25 درصد از امتیازحالات ديگر ايثارگری ، به امتیاز ايثارگری وی اضافه خواهد شد، مشروط بر آن که امتیازايثارگری آنان از سقف 1550 امتیازتجاوز ننمايد. امتیاز کارمندان ایثارگری که از  تاريخ 1/1/1388 در موسسه اشتغال يافته اند و يا از تسهیلات ایثارگری موجود در قوانین و مقررات مربوط بهره مند نشده اند، بر اساس ساز و كار مذكور محاسبه مي شود، در هر صورت میزان دريافتي ایثارگران بابت ايثارگری نسبت به گذشته نبايد كاهش يابد.

ماده 6. اعطاء امتنازات مربوط به دارندگان نشانها دولتي به شرح جدول شماره (5) خواهد بود.

جدول شماره 5 : امتیاز بندی نشانهای دولتی

میزان امتیاز

عوامل

800

دارندگان نشان عالی

650

دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 1

500

دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 2

400

دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 3

 

تبصره. در صورتي كه كارمند دارای بیش از يک نشان دولتي باشد جمع امتیاز نشانهای دولتي با رعايت حداكثر  ‫سقف امتیاز (800 امتیاز) ملاک عمل قرار مي گیرد.

ماده 7. امتیازفوق العاده مديريت و سرپرستي (مديران حرفه ای ) متناسب با پچیدگي وظايف و مسئولیتها، حیطه سرپرستي و نظارت و حساسیتهای شغلي و ساير عوامل بر اساس جدول شماره (6) تعیین مي شود.

جدول شماره (6)  فوق العاده مديريت و سرپرستي

حوزه جغرافيايي خدمت

سطوح مديريت

معاون اداره  و همتراز

رييس اداره و همتراز

معاون مدير كل و همتراز

مدير كل و همتراز

معاون موسسه و همتراز

شهرستان

 

استان

سطح يك

510

950

1400

1850

2300

سطح دو

550

1000

1450

1900

2350

سطح سه

600

1050

1500

1950

2400

سطح يك

650

1100

1550

2000

2450

سطح دو

700

1150

1600

2050

2500

سطح سه

750

1200

1650

2100

2550

ملی

سطح یک

800

1250

1700

2150

2600

سطح دو

850

1300

1750

2200

2650

سطح سه

900

1350

1800

2250

2700

 

 

تبصره 1. موسسه موظف است عناوين مشاغل مديريتي و سرپرستي خود را با توجه به عوامل مندرج در جدول منضم به نامه شماره 357540/5/ الف تاريخ 20/7/1388 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع و اصلاحات بعدی آن تطبیق و اقدام نمايد.

 

تبصره2. امتیازفوق العاده مديريت مديران و سرپرستان شاغل در ستاد موسسه های مركز استان معادل امتیازات سطح ملي و برای ساير موسسه ها معادل امتیازات سطح استان تعیین مي گردد.

تبصره 3. پرداخت اين فوق العاده مشروط به آن است كه كارمند تصد پست مديريتي را برعهده داشته و در آن پست نیز اشتغال داشته باشد.

 

تبصره 4. به ازاء هر سال سابقه خدمت در مشاغل سرپرستي 1 درصد و در مشاغل مديريتي 2 درصد و به ترتنب حداكثر 10 درصد و 20 درصد از مجموع سقف امتیازات حق شاغل مندرج در آيین نامه به امتیازات حق شاغل كارمندان مشمول اضافه مي شود. در هر حال مجموع امتیازات موضوع اين تبصره نبايد از 20 درصد سيقف حق شاغل تجاوز نمايد.

 

تبصره 5. حقوق و مزايای مديران و سرپرستان در مرحله تطبیق (01/01/1388) که با اعمال امتیاز فوق العاده مديريت از حقوق و مزايا افراد مشابه بعد از 01/01/1388 به پستهای مديريتي منصوب شده اند به دلیل ثابت بودن مبلغ تفاوت تطبیق كمتر مي باشد، لذا به موسسه اجازه داده مي شود معادل رييالي تفاوت را بدون در نظر گرفتن پست مديريتي و سرپرستي در مرحله تطبیق محاسبه و به سرجمع حقوق و مزايا یکارمندان ذ ینفع از  ‫طريق اصلاح تفاوت تطبیق اضافه نمايد.

 

 ‫ماده 8. در اجرا بند 1 ماده 54 آئین نامه اداری و استخدامي، میزان فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب و هوا از تاريخ 6/1/1391 متناسب با مناطق مختلف كشور بر مبنای حقوق ثابت ( مجموع حق شغل، حق شاغل، مديريت) به شرح جداول ذيل مي باشد.

الف) كارمندان شاغل در روستاها مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تصويب نامه شماره 76294/ت 36095 ه مورخ 10/4/1388 هیأت محترم وزيران و اصلاحات بعدی آن، از فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته باتوجه به  ‫ضريب محرومیت محل خدمت براساس جدول شماره (7) بهره مند مي گردند.

جدول شماره 7 : درصد مناطق كمترتوسعه يافته

ضریب

(9)

ضریب

(8)

ضریب

(7)

ضریب

(6)

ضریب

(5)

ضریب محرومیت

سطح مشاغل

25%

18%

15%

12%

9%

مشاغل تخصصي با مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر

20%

15%

11%

9%

6%

ساير مشاغل با هر مدرک تحصیلی

 

تبصره 1. چنانچه هريک از روستاهای واقع در دهستانهای منضم به فهرست فوق الذكر، به شهر تبديل شوند،  ‫ضريب مربوط سالانه يک واحد كاهش مي يابد تا به ترتیب و در نهايت حذف گردد.

تبصره 2. فوق العاده موضوع اين ماده برا كارمندان رسمي و پیماني كه به مناطق كمترتوسعه يافته موضوع تصويب نامه 76294/ ت 36095 ه مورخ 10/4/1388 هيأت وزيران (موضيوع كارگروه انتقال کارمندان دولت از شهر تهران) منتقل مي شوند تا 25% امتیازحقوق ثابت افزايش مي يابد.

تبصره 3. به كارمندان مستقر در جزاير جنوبي خلنج فارس از جمله تنب كوچک، تنب بزرگ و ابوموسي، 100% امتیازموضوع بند 1 ماده 54 آئین نامه اداری و استخدامي (25 درصد امتیازحقوق ثابيت)پرداخت خواهد شد.

فهرست ساير مناطق مرز برابر مصوبه 20272/ت 5 5 ه مورخ 14/1/1374 هيأت وزيران ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 4. شاغلین شهرهای با جمعیت زير دوازده هزار نفر، از درصدهای جدول فوق حسب محل اشتغال بهره مند مي شوند.

ب) كارمندان شاغل در مناطق بد آب و هوا موضوع جدول درجه بندی نقاط كشور از لحاظ بدی آب و هوا پیوست تصويب نامه شماره 20272/ت 515 ه مورخ 14/1/1374 هأت محترم وزيران و اصلاحات بعدی آن از فوق العاده بدی آب و هوا با توجه به درجه بندی آب و هوای محل خدمت براساس جدول شماره 8 بهره مند  ‫مي گردند. هر گونه تغییر در فهرست مناطق بد آب و هوا منوط به تصويب هیأت امناء خواهد بود.

جدول شماره 8 : درصد مناطق فوق العاده بدی اب و هوا

درجه

 (4)

درجه

 (3)

درجه

 (2)

درجه

(1)

درجه بندی آب و هوا

سطح مشاغل

25%

16%

12%

10%

مشاغل تخصصي با مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر

20%

14%

10%

8%

ساير مشاغل با هر مدرک تحصیلی

 

 

ماده 9. فوق العاده های بندهای الف و ب ماده 8، صرفاً به كارمنداني كه به موجب حکم  كارگزيني صادره در فهرست مناطق مورد اشاره اشتغال داشته باشند تعلق می گیرد.ضمناً افزايش فوق العاده های مذکور در سقف درصدها مندرج در بند 1 ماده 54 آئین نامه، منوط به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه و تصويب هیات امناء خواهد بود. در هر حال مجموع درصدها جداول فوق بابت تعیین و برقرار فوق العاده  ‫كمتر توسعه يافته و بد آب و هوا، از سقف (25%) امتیازحقوق ثابت برای هر كارمند تجاوز نخواهد كرد.

 

ماده 10. مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از كار افتاده و مفقود الاثر انقلاب  اسلامی و جنگ تحمیلي مصوب 30/6/1372 مجلس شورای اسلامی كه از حقوق و مزايای حالت اشتغال بهره مند مي باشند در صورتي كه محل جغرافیايي پست سازماني آنها در مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب و هوا موضوع تصويب نامه ها ی شماره مندرج در بند الف و ب ماده 8 اين دستورالعمل باشد حسب مورد براساس احکام ايندستورالعمل از مزايا مربوط برخوردار مي گردند.

تبصره. فهرست مشاغل تخصصي توسط مركز توسعه و تحول اداری وزارت متبوع تهیه و ابلاغ خواهد شد. اينفهرست ملاک عمل مي باشد.

 

ماده 11. فوق العاده سختي كار شرايط محیط کار کارمندان با توجه به بند 3 ماده 54 آئين نامه اداری و  ‫استخدامي به شرح ذيل محاسبه و تعیین مي گردد.

الف) نحوه محاسبه و تعیین فوق العاده سختي كار در بیمارستانهای رواني و بخش های رواني و بیمارستانهای  سوختگي :

مبلغ فوق العاده سختی کار=عدد ضریب سالانه × امتیاز فوق العاده سختی کار جدید = 30 × 12 / امتیازفعلی فوق العاده سختی کار

ب) نحوه محاسبه و تعیین فوق العاده سختي كار در ساير محیط های غیر متعارف:

مبلغ فوق العاده سختی کار=عدد ضریب سالانه × امتیاز فوق العاده سختی کار جدید = 15 × 12 / امتیازفعلی فوق العاده سختی کار

ماده 12. به شاغلیني كه برحسب نوع و ماهیت شغل خود موظف به انجام نوبتهای كاری غیر متعارف مي باشند، برحسب امتیازات جدول شماره (9) فوق العاده نوبت كاری غیر متعارف پرداخت مي گردد.

جدول شماره (9)

ردیف

نوبت های غیر متعارف

امتیاز

1

یک نوبتی دائم (عصر کار )

400

2

دو نوبتی چرخشی منظم ( صبح کار – شبکار )

600

3

دو نوبتی منظم (شب کار – صبح کار )

600

4

ترکیب دو یا چند حالات از حالات فوق به صورت متناوب

600

5

دو نوبتی منظم ( عصرکار – شب کار )

700

6

سه نوبتی  منظم چرخشی ( صبح کار – عصر کار و شب کار )

800

7

یک نوبتی دائم (شب کار )

900

 

 

ماده 13. به استناد بند 17 ماده 54 آئین نامه اداری و استخدامي موسسه موظف است نسبت به برقراری فوق العاده جذب برای كاركنان رسمي، پیماني و مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان بماخذ 35% حقوق ثابت و مزايای مستمر مشتمل بر (حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مديريت، ايثارگری و سختي كار) و كاركنان قراردادی اعم از مشمولین تبصره 3 و 4 ماده 2 دستورالعمل مصوب هيات امناء ها و خريد خدمت مشاغل كارگری به ماخذ 35% حقوق و مزايا (حقوق مبناء يا كارمزد و فوق العاده سختي كار) از تاريخ 1/12/1390اقدام نمايد. ضمناً حداكثر سقف پرداخت ريالي اين فوق العاده برحسب مدرک تحصیلی برابر جدول ذيل تعیین و ميبايد رعايت گردد.

جدول شماره (10)

حداکثز سقف ریالی قابل پرداخت

مقطع تحصیلی

ردیف

000/000/3 ریال

کاردان به پایین

1

000/500/3 ریال

کارشناسی و کارشناسی ارشد

2

000/000/4 ریال

دکتری

3

 

ماده 14. اين دستورالعمل در 14 ماده و 18 تبصره به تصويب هیات امناء رسید. آثار مالي ناشي از اجرای آن بارعايت ماده 68 آيین نامه نسبت به قوانین و دستورالعملهای قبلي از تاريخ 1/1/1391 قابل پرداخت مي باشد.

 

دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی

موضوع ماده 46 آیین نامه اداری و استخدا مي كاركنان غيرهيات علمي

 

این نظام به استناد ماده 46 فصل هفتم آیين نامه اداري و استخدامي كاركنان غيرهيات علمي موسسات علوم  ‫پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني در7 بخش، 41 ماده و 22 تبصره تهيه و تدوین گردید و به تصویب هيات امناء رسيد.

بخش اول : كليات

 ماده 1 . تعاريف و اصطلاحات

- كارگروه تخصصی آموزش و توانمند سازی منابع انسانی: گروه تخصصي مشخصي شامل نمایندگان منتخب  ‫موسسات علوم پزشكي و ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است كه با هدف ایجاد وحدت رویه، نظارت و همسوسازي امور آموزش و توانمندسازي منابع انساني فعاليت مي نمایند که به اختصار كارگروه آموزش ناميده مي شود.

- منابع انسانی: به تمامي شاغلين رسمي، پيماني و قراردادي (اعم از مدیران و كاركنان) موسسه كه مشمول آموزش هستند اطلاق مي شود كه در این دستورالعمل تحت عنوان كارمندان بكار مي رود.

- واحد آموزش و توانمندسازی منابع انسانی: یكي از واحدهاي معاونت توسعه مدیریت و منابع موسسه

‫است كه سطح دانش و مهارتهاي شغلي مناسب موسسه براي كارمندان را در راستای انجام  وظایف، ماموریتها و دستيابي به اهداف موسسه ، تعيين مي نماید و موظف به اجراي مراحل اصلي فرایند آموزش در موسسه میباشد كه به اختصار واحد آموزش ناميده مي شود.

  ‫- آموزش و توانمندسازی منابع انسانی: تمامي برنامه ها وفعاليت هاي آموزشی است که درچارچوب

دستورالعمل نظام آموزش در راستاي افزایش وبهبود سطح شایستگي وتوانمندسازی کارمندان به منظور

 ‫ارتقاء بهره وري وكارآمدي موسسه طراحي واجرا مي شود.

- راهبرد آموزش: به رویكردهاي كلي آموزش اطلاق مي شود كه چگونگي تحقق اهداف آموزشي موسسه‫  ‫را مشخص مي كند.

‫- برنامه آموزش: مجموعه اقدامات وفعاليت هاي آموزشي هدفمنداست كه براساس اهداف و راهبردهای

 ‫آموزشي موسسه درسه سطح راهبردي، ميان مدت وكوتاه مدت طراحي مي شود.

- ساختار مديريت و راهبری آموزش منابع انسانی: خط مشي گذاری آموزشی، طراحی وبرنامه ریزی

آموزشي، اجرا، نظارت، ارزشيابي و اثربخشي آموزشي مراحل اصلي چرخه آموزش در موسسه است که  ‫مجموعه آنها ساختار مدیریت وراهبري آموزش منابع انساني را تشكيل مي دهد.

- دوره آموزشی بلند مدت: آموزشهایي است كه مدت آن بيشتر از یكسال بوده و براي افزایش دانش و

 ‫مهارتهاي فرد جهت ایفاي نقشهاي جدید ارائه مي گردد.

- دوره آموزشی كوتاه مدت: آموزشهایي است كه مودت آن کمتر از یكسوال بووده و محتوواي آموزشی

مشخص و از پيش تعيين شده اي با استفاده از امكانات آموزشي به منظور ایجاد مهارت، افزایش دانش و یا  ‫تغيير نگرش به فراگيران انتقال داده مي شود.

‫- آموزش پودمانی: شكلي ازآموزش هاي شغلي است كه تخصص هاي شغلي درقالب مهارت هاي مستقل

وجدا از هم به كارمندان آموزش داده مي شود وهریك ازآموزش ها، مهارت ودانش خاصي را ایجاد مي كندودرعين حال دركنارسایر پودمانهاي آموزشي منجر به ایجاد یك مهارت و یا دانش جدید وجامع مي گردد.

‫‫- آموزش مديران: تمامي دوره ها و فعاليت هاي آموزشي كه به منظورافزایش دانش و بينش مدیریتی و

‫بهبود مهارت هاي فني، انساني وادراكي وتعالي معنوي مدیران درچارچوب نظام آموزش طراحي واجرا می گردد.

- آموزشهای بدو انتصاب: به آن دسته از آموزشهایي اطلاق مي شود كه گذراندن آنها قبل یا در سال اول انتصاب  ‫به پست هاي سرپرستي و مدیریتي ضروري است. ‫

- دوره های آموزشی الزامی: دوره یا پودمانهایي كه گذراندن آنها براي كارمندان اجباري است. این دسته

از دوره ها تحت عنوان دوره هاي اصلي نيز ناميده مي شوند.

 ‫- دوره های آموزشی اختياری: دوره هایي كه كارمندان با توجه به شغل مورد تصدی، علایق، تجارب

‫شخصي یا نياز سازمان از بين دوره ها یا پودمانهاي اعلام شده انتخاب مي نمایند. این دوره ها تحت عنوان   ‫دوره هاي مكمل نيز ناميده مي شوند.

- آموزش مداوم جامعه پزشکی: مجموعه آموزشهاي مورد تأیيد دفتر آموزش مداوم جامعه پزشكي كه به

منظور ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي شغلي و حرفه اي مشمولين جامعه پزشکی توسط دفاتر آموزش

 ‫مداوم جامعه پزشكي موسسات و یا سایر مراكز آموزشي مجاز ارائه مي شود.

- بورس آموزشی: فرصت و امكاني است كه یك دانشگاه ، موسسه داخلي یا خارجی و یا موسسه بين

المللي دراختيارموسسه قرارمي دهد وكارمندان مي توانند با استفاده از آن در یك یا چند دوره آموزشي کوتاه ‫مدت كه با شغل و وظایف جاري یا آینده آنان ارتباط داشته وموجب افزایش دانش ومهارت هاي شغلي آنان مي شود، شركت نمایند.

‫‫- برون سپاری آموزش: انتقال ومحول نمودن یك فعاليت خاص آموزشي مورد نياز ازداخل موسسه به

یكي از موسسات، دانشگاهها و مراكز ذیصلاح واجراي آن توسط آن موسسه،دانشگاه و مركز را برون

سپاري آموزش مي گویند.

- نيازسنجی آموزشی: فرآیند جمع آوري وتجزیه و تحليل اطلاعات است كه بر اساس دستور العملهایي

‫كه توسط كميته راهبري وزارت متبوع ابلاغ مي گردد فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب مورد

 ‫شناسایي قرار گرفته و نيازهاي آموزشي كارمندان تعيين مي گردد .

- شناسنامه آموزشی: كاربرگي الكترونيكي است كه تمامي اطلاعات آموزشي هر یك از كارمندان موسسه

اعم از اطلاعات پرسنلي، آموزشهاي مورد نياز، آموزشهاي گذرانده شده و معادل سازي فعاليت هاي علمی مرتبط با شغل كارمند ( تاليف، تحقيق، ترجمه وتدریس و....) در آن ثبت و نگهداري مي گردد و در ارتقاء، انتصاب  ‫و ارزشيابي عملكرد كارمندان مورد استفاده قرار مي گيرد.   ‫

- گواهينامه آموزشی: برگه اي است كه در پایان دوره آموزشي در ازاء كسب نموره قبولي به هر یک از شركت كنندگان اعطاء مي شود. این برگه حاوي اطلاعات شخصي شركت كننده، عنوان دوره، سمينار و ...، ‫شماره مجوز برگزاري، زمان برگزاري، مدت ونمره كسب شده است كه با امضای بالاترین مقام آموزش منابع انساني موسسه معتبر خواهد بود. درج نمره قبولي در گواهينامه هاي آموزشي همایش ها و سمينارها الزامي نيست.

- گواهينامه نوع اول : به گواهينامه اي اطلاق مي گردد كه پس از اتمام هر دوره آموزشی، به شركت

 ‫كنندگاني كه درارزشيابي آن دوره موفق شده اند اعطا مي گردد.

- گواهينامه های نوع دوم: به گواهينامه هایي اطلاق مي گردد كه با گذراندن دوره هاي آموزشي و دریافت گواهينامه هاي نوع اول و انجام فعاليت هاي علمي مرتبط با شغل كارمند ( تاليف، تحقيق، ترجمه وتدریس ساعات آموزشي مورد نياز، پس از تائيد كميته آموزش به فراگيران اعطاء     ‫و....) با در نظر گرفتن حد نصاب ساعات آموزشی مورد نیاز، پس از تایید کمیته آموزش به فراگیران اعطا مي گردد و دارندگان آن مي توانند از مزایاي استخدامي آن نظير دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، ‫ليسانس، فوق ليسانس ودكترا درشرایط احرازمشاغل مربوط درچارچوب رعایت تمامي قوانين ومقررات مربوطه برخوردار گردند.

- مراكز آموزشی ذی صلاح : به مراكز و موسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي که صلاحیت

 ‫فني و تخصصي آنها به تأیيد موسسه رسيده باشد، اطلاق مي گردد.

- در این دستورالعمل كميته راهبري آموزش و توانمندسازي منابع انساني وزارت متبوع به اختصار کمیتهراهبري و كميته آموزش و توانمندسازي منابع انساني موسسه به اختصار كميته آموزش ناميده مي شود.

    ماده 2 . اصول، اهداف و راهبردهای آموزش منابع انسانی موسسه به شرح بندهای ذيل است:

  ‫الف) اصول حاكم برآموزش منابع انسانی:

 ‫‪ ●اصل نگرشي سيستمي

‫برقراري ارتباط دروني بين اجزاء آموزش ازیك طرف وارتباط بيروني بين نظام آموزش با سایر نظام هاي مدیریت منابع انساني

‫‪ ●اصل جامعيت

درنظرگرفتن تمامي نيازهاي آموزشي مشواغل عمومي واختصاصي درجنبه هاي عمومي، شغلي و مدیریتي در ساختار دوره ها

‫‪ ●اصل توجه به تغييرات

بازنگري و بازطراحي آموزش ها واستمرارآنها مبتني برتغييرات،تحولات و پيشرفت هاي علمي وفناوري  ‫روز

‫‪ ●اصل نگرش راهبردی

همسوسازي اهداف ، راهبردها وبرنامه هاي آموزش منابع انساني موسسه باچشم انداز، هدفها، وخط مشي هاي کلان و برنامه هاي توسعه ملي وسازماني

‫‪ ●اصل همکاری ومشاركت

مشاركت مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي وغيردولتي درفرایند آموزش وتوانمندسازي منابع انساني

‫‪ ●اصل اصلاح و بازخورد مستمر

آسیبشناسي وبررسي مستمرنظام آموزش وفراهم نمودن بازخوردهاي لازم جهت اصلاح ‫

ب) اهداف آموزش

1 -ارتقاء سطح كيفي سرمایه انساني موسسه ازطریق افزایش سطح توانایي دانش ومهارت منابع انساني

2 -افزایش اثربخشي وكارائي درارائه خدمات ازطریق توسعه بينش، دانش ومهارت هاي متصدیانمشاغل

3 -افزایش سطح باور واعتقادات منابع انساني نسبت به ارزشهاي اسلامی و توسعه آگاهي هاي عمومي آنان درابعاد مختلغ فرهنگي واجتماعي

4 -روزآمدسازي وارتقاء سطح دانش، مهارت ونگرش منابع انساني

5 -توانمندسازي مدیران جهت ایفاي موثرنقش ها و وظایف مدیریتي

6 -آماده سازي كارمندان موسسه ازبعد دانش، مهارت وشایستگي هاي شغلي براي ارتقاء به  ‫رتبه شغلي بالاتر در شغل مورد تصدي

‫7 -آماده سازي كارمندان موسسه جهت انتصاب به سطوح شغلي باتتر و یا پذیرش نقشهاي جدید

ج) راهبرد های آموزش منابع انسانی موسسه

1 -ایجاد نگرش راهبردي وهمسوسازی برنامه هاي توانمندسازی وتوسعه کارمندان با اهداف  ‫راهبردي موسسه

2 -ایجاد یكپارچگي وتعامل بين عناصرفرآیند آموزش به عنوان رویكرد فرایندي – تعاملي

‫3 -ایجاد تناسب بين برنامه ها، فرصت هاي آموزشي و یادگيري با نيازهاي آموزشي شغلي وسازماني واجتناب ازآموزشهاي غيرضروري        ‫

4 -ایجاد انگيزه براي خودسازي ورشد معنوي، مهارتي، دانشي و مادي كارمندان

5 -ارتقاء سطح باور واعتقاد مدیران به توانمندسازي وارتقاء سرمایه انساني ازطریق آموزش

6 -افزایش اثربخشي برنامه ها، دوره ها وفرصت هاي آموزشي ویادگيري درسطوح مختلف

7 -استفاده ازمنابع ظرفيتهاي درون وبرون سازماني در تعيين و تأمين خدمات آموزشي

8 -كاربرد استانداردهاي ملي و بين المللي درمدیریت وراهبري فرایند آموزش

9 -استفاده از رویكردها، مدل ها، روش ها وفناوري نوین مدیریت براي اجرا وارزشيابي آموزش

10-تمركز بررویكردآموزش هاي كوتاه مدت وكاربردي و بازنگري ادواري آن

11-نظارت و ارزشيابي مستمر فرآیند آموزش كارمندان

12- ارتقاء بهره وري آموزش و افزایش بازگشت سرمایه

بخش دوم: ساختارمديريت و راهبری آموزش

‫ماده 3 . موسسه مكلف است جهت دستيابي و پيشبرد اهداف نظام آموزش و توانمند سازی منابع انسانی

‫نسبت به ایجاد ساختار تفصيلي در زیر مجموعه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انساني موسسه متناسب با حجم فعاليتهاي آموزشي اقدام نماید

تبصره. موسسه مکلف است تا زمان تصویب ساختار تفصيلي نسبت به تامين نيروي مورد نياز واحد آموزش جهت انجام مراحل اصلي فرایند آموزش اقدام نماید. همچنين موسسه موظف است جهت دستيابي و پيشبرد اهداف نظام آموزش منابع انساني نسبت به ایجاد تشكيلات تفصيلي متناسب با حجم فعاليتهاي آموزشي كارمندان موسسه اقدام نماید

ماده 4 . موسسه موظف است از سياستگذاري ومدیریت کلان آموزش که براساس استاندارد مدیریت كيفيت آموزش منابع انساني از طرف كميته راهبري آموزش ابلاغ مي شود، تبعيت نموده و نسبت به تشكيل  كميته آموزش وتوانمندسازي منابع انساني با تركيب  ‫اعضاء و وظایف زیر اقدام نماید:     ‫

اعضای كميته آموزش وتوانمندسازی منابع انسانی

1 -معاون توسعه مدیریت و منابع موسسه به عنوان رئيس كميته

2 -مدیر توسعه سازمان و سرمایه انساني موسسه به عنوان عضو كميته

‫3 -مدیر بودجه و پایش عملكرد و یا عناوین مشابه حسب موارد مطروحه در كميته به عنوان عضو مدعو

4 -مسئول واحد آموزش و توانمندسازي موسسه به عنوان دبير كميته

‫5 -یك نفر نماینده تام الاختيار و مطلع از هر معاونت حسب موارد مطروحه به عنوان عضو مدعو

‫4 -حداقل یك نفراز كارشناسان آموزش موسسه به انتخاب مسئول واحد آموزش به عنوان عضو كميته

7 -دبير آموزش مداوم جامعه پزشكي موسسه به عنوان عضو كميته درصورت نياز، موسسه مي تواند با پيشنهاد اعضاء و تایيد رئيس كميته، افراد یا مقام مسئول دیگري علاوه  ‫بر بندهاي 1 تا 8 را به عنوان عضو كميته تعيين نماید.

وظايف كميته آموزش وتوانمندسازی موسسه

 1 -اجراي سياستها و مصوبات كميته راهبري

‫2 -بررسي، تعيين و تصویب كليات برنامه هاي آموزشي موسسه  

3 -بررسي و تایيد نهایي نيازهاي آموزشي موسسه براساس تحليل سازمان، واحد، شغل وفرد و صدور مجوز

‫4 -بررسي و تصویب برنامه هاي آموزش موسسه اعم ازبرنامه راهبردي، ميان مدت و كوتاه مدت

5 -بررسي و پيشنهاد اعتبارات مورد نياز جهت پيشبرد برنامه هاي آموزش و توانمندسازی و پيشبيني در بودجه سالانه آموزش معادل حداقل یك درصد از كل اعتبارات موسسه

‫6 -بررسي و پيگيري تصویب و هزینه كرد اعتبارات آموزش پيش بيني شده در بودجه سنواتي موسسه  ‫براي آموزش و توانمندسازي براساس برنامه هاي مصوب.

7 -بررسي وتایيد رویه هاي آموزشي مورد نيازموسسه

8 -بررسي و تایيد محتوا و مواد آموزشي مورد نياز دوره هاي آموزشي به صورت چاپي و الكترونيكي بر اساس سرفصلهاي آموزشي مصوب

‫9 -بررسي و انتخاب مؤسسات مجري و یا مشاور(ذیصلاح) در حوزه فرایند آموزش

10-تعيين سياست هاي برخورداري از سازوكارهاي انگيزشي در چارچوب قوانين و مقررات

11-بررسي، تأیيد و صدور گواهينامه هاي نوع دوم سطح مهارتي و سطح تخصصي

12-بررسي، تأیيد اوليه مدارت مرتبط با گواهينامه هاي تخصصي- پژوهشي سطح 1 و 2

13-همكاري با نماینده كميته راهبري جهت نظارت بر فرآیند آموزش و توانمندسازي

14-تعيين حق الزحمه در جهت ایجاد انگيزه هاي تزم براي عوامل اجرایي آموزش در اجرای فرایندهاي آموزش

15-تعيين و تصویب شاخصهاي ارزیابي عملكرد برنامه های آموزش و توانمند سازی  و نظارت بر حسن اجراي آن توسط واحدهاي زیر مجموعه موسسه

16-‫بررسي و پيگيري مسائل و مشکلات آموزشي و ارائه راهكارهاي مناسب براي انجام اقدامات اصلاحی

17-اعطاي بورسهاي آموزشي و فرصت هاي مطالعاتي بر اساس شيوه نامه ابلاغی از طرف كميته راهبري

18-بررسي و تایيد حق الزحمه اساتيد در موارد خاص

19-پاسخگویي و ارائه صورت جلسات و گزارشهاي كميته آموزش به صورت سالانه و ادواري به كميته راهبري آموزش و هيات رئيسه موسسه

انجام سایر وظایفی كه براساس نظام آموزش منابع انساني مشخص می شود و یا موارد پيشنهادي از سوي موسسه در حوزه آموزش و توانمندسازي منابع انساني

بخش سوم: فرايند آموزش

ماده 5 . در حالت كلي فرایند آموزش به شرح ذیل مي باشد.

 ‫الف) خط مشی گذاری آموزشی

موسسه موظف است خط مشي هاي آموزشي خود را در راستاي چشم انداز بيست ساله، برنامه های توسعه اي كشور، نقشه علمي جامع سلامت كشور و بر اساس سياستهاي ابلاغي از سوي كميته راهبري و اهداف  ‫و راهبردهاي این نظام تعریف، تدوین، تصویب و اجرا نماید.   ‫             ‫

ب) طراحی و برنامه ريزی آموزشی

  ‫مرحله طراحي وبرنامه ریزي آموزشي منابع انساني شامل دو فعاليت اصلي زیراست:

 1 -نيازسنجی و طراحی آموزشها

‫موسسه موظف است براساس اهداف و راهبردهاي آموزش کمیته راهبري، نيازهای آموزشی سازمانی  ‫شغلي و فردي كارمندان را شناسایي و براي مرتفع نمودن آنها دوره ها و پودمانهای آموزشی مناسب با  استفاده از الگوهاي نوین را طراحي نموده، و به منظور ارتقاء سطح دانش و تخصص، زمينه توانمند سازی كارمندان را فراهم و به طور مستمر نيازها و دوره ها را روزآمد نماید.

 2 -تدوين برنامه های آموزش

دومين مرحله برنامه ریزي آموزشي، طراحي و تدوین برنامه هاي آموزشي موسسه  است. برنامه آموزش موسسه بایستي در سه بازه زماني بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت طراحي گردد. در طراحي برنامه های آموزشي، باید اهداف و راهبردهاي کلان آموزش وزارت متبوع، اهداف و راهبردهای آموزش موسسه  و نيازهاي آموزش و توسعهاي كارمندان مورد توجه قرار گيرد. موزطشي باید اهداف راهبردهاي برنامه هاي  ‫آموزش موسسه پس از تصویب كميته آموزش موسسه جهت اجرا به واحد آموزش ابلاغ مي شود

ج) اجرای آموزش ها

مدیریت و راهبري برنامه هاي تدوین شده آموزش و توانمندسازي وچگونگي فراهم نمودن امكانات ومنابع كافي براي اجراي دوره هاي آموزشي دراین مرحله  از فرآیند آموزش صورت مي گيرد. دوره های آموزشی براي كارمندان در موسسه مي بایست  بر اساس نياز سنجي هاي آموزشی اجرا شود و کارمندان ملزم به گذراندن دوره هاي آموزشي مورد نياز، مرتبط با پست سازمانی خود و نيازهای موسسه خواهند بود. واحدآموزش و توانمندسازي موسسه، مسئوليت اطلاع رساني و اجراي برنامه هاي آموزش را تحت نظارت كميته ي آموزش موسسه برعهده خواهد داشت.

ماده 6. موسسه مکلف است بودجه آموزشي مورد نياز را بطور سالانه در بودجه سنواتي پيش بيني و پس از تصویب هزینه نمایند و در سال به صورت ميانگين حداقل 50 ساعت آموزشهاي ضمن خدمت برای هر ‫رشته شغلي برگزار نماید. كارمندان معرفي شده به این دوره ها در صورت عدم كسب نمره قبولي مکلف به  پرداخت هزینه اجراي دوره مي باشند.

تبصره1. سقف ساعات آموزشي سالانه براي كارمندان جهت برخورداري از تمامي امتيازات آموزش، مطابق با مفاد مربوط به اعطاء گواهينامه نوع دوم این دستورالعمل (دارندگان مدارک تحصيلي دیپلم، فوق دیپلم یا گواهينامه مهارتي حداكثر 150 ساعت، دارندگان مدارک تحصيلي ليسانس یا گواهينامه تخصصي حداكثر 130 ساعت و دارندگان مدرک تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر یا گواهينامه تخصصي- پژوهشي سطح یك و دو حداكثر 120 ساعت) خواهد بود و دوره هاي مازاد بر آن مورد پذیرش و قابل ذخيره سازی برای سالهاي بعد نخواهد بود.

تبصره 2 . تعيين زمان برگزاري دوره هاي آموزشي در ساعات اداري و یا غير اداري به عهده كميته آموزش خواهد بود.

ماده 7. كارمنداني كه با ابلاغ انشایي به پستهاي مدیریتي و سرپرستي منصوب مي گردند، مجاز خواهند بود‫ علاوه بر آموزشهاي شغلي ضمن خدمت مرتبط با پست سازماني، دوره هاي آموزشي ضمن خدمت مرتبط ‫با ابلاغ صادره و رعایت سقف سالانه طي نمایند و از مجموع امتيازات كسب شده آموزشی مذكور برای  استفاده از امتيازات پيش بيني شده در این نظام استفاده نمایند.  

ماده 8. هر یك از كارمندان در صورتي كه دوره آموزشي مشخصي را با موافقت واحد آموزش در مؤسسات معتبر طي نماید، گواهينامه آموزش مورد نظر با تأیيد بالاترین مقام مسئول آموزش كارمندان موسسه قابل قبول مي باشد.

ماده 9. صدور گواهينامه شركت، تدریس، ارائه مقاله و پوستر جهت یك دوره و استفاده همزمان از امتیاز هر دو گواهينامه ممنوع مي باشد.

ماده 10. دوره هاي آموزشي كه فرد قبل از تاریخ استخدام در مراکز و موسسات ذیصلاح گذرانده در صورتي كه مطابق نيازهاي آموزشي شغلي اش باشد، در صورت شركت در آزمون پایاني دوره مربوطه و كسب  ‫امتياز مربوطه قابل لحاظ در شناسنامه آموزشي كارمند خواهد بود.   ‫

ماده 11. واحدهاي تابعه دانشگاه در صورتي مي توانند نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي اقدام نمایند كه دوره هاي آموزشي مورد درخواستشان بر اساس نیازسنجی آموزشي طراحي و تدوین شده و پس از اخذ  ‫مجوز از كميته آموزش اجرا شود.

‫ماده 12. به منظور سهولت اطلاع رساني و اجراي مطلوب دوره هاي آموزشي، هر یک از واحدهاي زیر  مجموعه موسسه موظفند یك نفر را به عنوان رابط آموزش تعيين و به واحد آموزش معرفي نمایند.

  ‫ماده 13. با توجه به اینكه شركت در دوره هاي آموزشي كوتاه مدت، بخشي از وظایف كارمندان محسوب مي شود، لذا كارمنداني كه بر اساس معرفي واحد آموزش و موافقت واحد مربوطه در دوره های آموزشی  شركت مي نمایند مدت حضور آنان در كلاسهاي آموزشي مي بایست ماموریت ساعتي و یا ماموریت  روزانه لحاظ گردد.

تبصره. اعطاء ماموریت ساعتي و یا روزانه به كارمنداني كه در كلاسهاي آموزش مجازي شركت مي نمایند به دليل اینكه بهره گيري آنان از دانشهاي مختلف محدود به زمان و مكان خاصي نمی باشد و الزامی به  ‫حضور در كلاس هاي درسي زمان بندي شده ندارند مجاز نيست.

ماده 14 . نحوه توزیع بورس هاي آموزشي بر اساس شيوه نامه اي است كه توسط كميته راهبري ابلاغ مي گردد.

تبصره. گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي كه فرد حين ماموریت در خارج از كشور گذرانده است در  ‫صورتي كه مطابق نيازهاي آموزشي رشته شغلي فرد باشد با تأیيد كميته راهبري قابل قبول مي باشد.

ماده 15. موسسه مجاز خواهد بود جهت كارمندان سایر موسسه ها، ارگانها و موسسات دولتي و غير دولتي دوره هایي را به شكل حضوري یا غير حضوري با دریافت شهریه اي متناسب با محتوي و ساعات دوره برگزارنماید.  

ماده 16. شركت هر یك از كارمندان دردوره آموزش كوتاه مدت مطابق با رعایت ماده 13 این دستورالعمل كه منجر به ترک منطقه جغرافيایي محل اشتغال اعم از داخل و خارج از كشور وي گردد، فوق العاده ماموریت پرداخت مي گردد.

ماده 17. چنانچه حضور در دوره آموزش در محل جغرافيایي محل خدمت بعد از وقت اداري باشد، فوق العاده اضافه كار ساعتي برابر مقررات مربوط تعلق مي گيرد.

 

‫ماده 18. ملاک موفقيت در دوره هاي آموزشي كسب حد نصاب نمره (60%) در آزمونهایي كه در پایان دوره آموزشي توسط مجري به عمل مي آید ، مي باشد.‫

د) نظارت و ارزشيابي آموزشي

ماده 19 . نظارت بر كيفيت اجراي فرایند نظام آموزش كارمندان در سطح موسسه با کمیته راهبري و در  سطح واحدهاي زیر مجموعه موسسه با كميته آموزش مي باشد.

 ‫ماده 20. ارزشيابي دوره هاي آموزشي بر عهده واحد آموزش موسسه مي باشد.

هـ اثر بخشی آموزش

ماده 21 . كميته آموزش موظف است شاخص هاي سنجش اثر بخشي را مطابق با استاندارد مدیریت كيفيت آموزش تدوین نماید. و واحد آموزش موظف است نسبت به سنجش اثربخشي دوره های آموزشی بر اساس شاخص هاي فوق اقدام نموده و ضمن ارائه بازخوردلازم به مدیران مافوق، نسبت به برنامه ریزي و اجراي اقدامات اصلاحی آموزشي اقدام نمایند.

بخش چهارم: دوره های آموزشی

ماده 22. دوره هاي آموزشي كارمندان موسسه از نوع آموزشهاي كوتاه مدت بوده و با عنایت به زمان  ‫اجراء ماهيت و محتواي آنها به شرح زیرطبقه بندي مي شوند:

‫‪ ●آموزشهاي توجيهي بدو خدمت

‫‪ ●آموزش هاي شغلي

آموزشهاي فرهنگي و عمومي

‫‪ ●آموزشهاي مدیران

ماده 23. آموزشهاي توجيهي بدو خدمت

تعريف: به آموزش هایي اطلاق مي گردد كه در بدو خدمت در راستاي موارد ذیل طراحی و اجرا مي گردد:

‫1. آشنا ساختن كارمندان جدیدالاستخدام با اهداف و وظایف موسسه محل خدمت آنها، قوانین  ومقررات استخدامي، كليات آیين نامه اداري استخدامي موسسه، حقوق فردي وشغلي، محيط کار، قانون اساسي نظام جمهوري اسلامی ایران ونظام اداري.

2. ایجاد توانایي هاي شغلي (دانش، مهارت ونگرش) مورد نیاز برای کارمندان جدیدالاستخدام  (رسمي ، پيماني وقراردادي) جهت تصدي شغل مربوط.

اهداف:

 ‫1- پایه گذاري ارتباط سالم كارمند با نظام اداري و موسسه اي كه فرد كارخود را در آن آغاز مي كند.

2- ایجاد دانش، مهارت و نگرش شغلي اوليه در كارمندان جهت تصدي شغل در بدو خدمت یا تغيير شغل.

محتوای دوره: آگاهي هاي عمومي در زمينه نظام جمهوري اسلامی ایران، قانون اساسي جمهوري اسلامی ایران ، تشكيلات دولت، نظام اداري و اصول راهبردها و اهداف حاكم بر آن ، قوانین ومقررات استخدامي، ‫ آشنایي با آیين نامه اداري استخدامي موسسه، آشنایي با برنامه هاي توسعه واصول وسياستهاي حاكم بر آن ، آشنایي باوظایف، مسئوليتها، حقوق ومحيطي که كارمند قرار است در آن مشغول به كارشود، اخلاق كارگزاري و روابط انساني درمحيط كار ودانش، مهارت ونگرش تخصصي مورد نیاز برای انجام وظایف شغلي در بدو خدمت.

 ‫مسئول نیازسنجی و طراحي دوره : كارگروه آموزش

زمان برگزاري دوره: قبل یا بدو خدمت

تبصره. كارمندان موظفند طي شش ماه اول استخدام نسبت به گذراندن دوره توجيهي بدو خدمت اقدام نمایند.

شركت كنندگان در دوره : تمامي كارمندان.

نوع دوره: الزامي

مجری دوره: موسسه و سایر مراكز و مؤسسات ذيصلاح

روش اجرای دوره: حضوري یا غيرحضوري

مدت دوره: مدت دوره براساس سرفصل هاي آموزشي، در زمان طراحي تعيين خواهد شد.

  ‫ماده 24. آموزشهای شغلی:

تعریف: به آموزشهایي اطلاق مي گردد كه توانمندیهاي تخصصي مورد نياز مشاغل موسسه را به شاغلين انتقال مي دهد.

اهداف :

‫1- ارتقاء سطح معلومات ومهارتهاي شغلي کارمندان و متناسب سواختن اطلاعات و توانمندیهای آنان   

باوظایف رشته شغلي مورد نظر منطبق با پيشرفتهاي دانش و فن آوري در زمينه مربوط

2- آماده ساختن كارمندان براي پذیرش مسئوليتهاي جدید در آینده

محتوای دوره: تخصصي

زمان برگزاری دوره: طول خدمت

مسئول نیازسنجی وطراحي دوره : موسسه

نياز شغلي ‫شركت كنندگان در دوره : تمامي كارمندان حس

نوع دوره: الزامي

مجری دوره: موسسه و سایر مراكز و مؤسسات ذيصلاح

روش اجرای دوره: حضوري یا غيرحضوري

 ‫ماده 25 . آموزشهاي فرهنگي و عمومي

تعريف: به آموزش هایي اطلاق مي گردد كه در حيطه های فرهنگوي، اجتمواعي، توانمندیهای عمومي و فناوري اطلاعات به منظوررشد فضایل اخلاقی و ارتقاء فرهنگ سازماني و افزایش دانش، مهارت و نگرش عمومي و فردي و فناوري اطلاعات كارمندان در موسسه ارائه مي گردد.

اهداف: آگاهي دادن به كارمندان در زمينه های فرهنگ اسلامی وسازمانی، وظایف عمومي موسسه و

نيازهاي فردي ومحيطي به منظور رشد فضایل اخلاقی، فرهنگ وروابط سازمانی، وبهبود روابط انساني

درنظام اداري كشور.

 ‫محتوای دوره: فرهنگي و عمومي

 مسئول نيازسنجی و طراحی دوره: موسسه

زمان برگزاری دوره: در طول خدمت

شركت كنندگان در دوره: تمامي كارمندان

 نوع دوره: الزامي یا اختياري بودن دوره توسط كميته آموزش تعيين مي گردد.

مجری دوره: موسسه و سایر مراكز و مؤسسات ذیصلاح

 ‫روش اجرای دوره: حضوري یا غيرحضوري

 ‫ماده 26 . آموزشهاي مدیران

تعريف: به آموزشهایي اطلاق مي گردد كه در راستاي تعالي معنوي و حرفهاي مدیران در زمينه هاي افزایش دانش، بهبود نگرش و بصيرت و توسعه مهارتهاي انساني، ادراكي و فني طراحي و اجرا مي گردد. طي اینآموزشها براساس برنامه آموزش مدیران براي انتصاب ، ارتقاء وتمدید مدت مدیریت الزامي است.

اهداف:

‫1- ارتقاء و تعالي معنوي وتوسعه مهارتهاي فني، انساني وادراكي مدیران ومتناسب ساختن توانائيهای آنان  باپيشرفت دانش وفن آوري در زمينه هاي برنامه ریزي، سازماندهي، نظارت، هدایت وارزشيابي ونقش هاي مدیریتي.

2- آماده ساختن مدیران و كارشناسان براي پذیرش مسئوليت هاي جدید.

آموزش هاي مدیران در دو حيطه تعالي معنوي و حرفه اي مدیران ارائه مي گردد.

‫محتواي دوره : دانش و معارف اسلامی، دانش و مهارت هاي عمومي و اختصاصي مدیران.

مسئول نیازسنجی و طراحي دوره: موسسه

زمان برگزاري دوره: قبل از انتصاب و در طول خدمت مدیران

شركت كنندگان در دوره: براي تمامي كارشناسان و مدیران جهت انتصاب و ارتقاء در پست های مدیریتی الزامي است.

مجری دوره: موسسه و سایر مراكز و مؤسسات ذیصلاح

 ‫روش اجراي دوره : حضوري یا غيرحضوري

تبصره1. موسسه مي تواند آموزشهاي اختصاصي مدیریت مورد نیاز مدیران خود را طراحی و پس از تصویب در كميته آموزش اجرا نماید.   

 ‫تبصره2. موسسه مکلف است برابر مفاد این دستورالعمل، تمهيدات لازم را براي اعزام مدیران به دوره هاي آموزشي پيش بيني شده براي هر سطح، فراهم نماید.

بخش پنجم. شيوه ی اجرای فرايندهای آموزش

ماده 27. موسسه مي تواند براي انجام فرایندهاي آموزشي و مشاوره اي در زمينه ي نيازسنجي، طراحی، اجرا، ارزشيابي و اثربخشي فعاليت هاي آموزشي به دو صورت اقدام نماید:

1. استفاده از ظرفیتهای آموزشي موسسه

موسسه مجاز خواهد بود جهت انجام تمامي فرایندهاي آموزش از تجربيات اعضاء هيات علمی، کارمندان

موسسه، بازنشستگان و یا سایر كارمندان دستگاههاي اجرایي بهره گيري نماید.

2. از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاهها، موسسات و سایر مراكز ذیصلاح

نحوه تعيين صلاحيت و اعتبار سنجي موسسات آموزشي و خدمات مشاوره اي و همچنين مراکز ذیصلاح

جهت بهره مندي از خدمات آنها مطابق دستور العملي خواهد بود كه توسط كميته راهبري ابلاغ خواهد شد.

 ‫بخش ششم: امتيازات و سا زو كارهاي انگيزشي

‫ماده 28 . به منظور ترغيب و تشویق كارمندان رسمي و پيماني برای شركت در دوره های آموزشی در چارچوب دستورالعمل نظام آموزش منابع انساني موسسه امتيازاتي به شرح زیر اعطا مي گردد.     ‫

 ‫الف) گواهينامه های نوع دوم

- گواهينامه مهارتي

- گواهينامه تخصصي

- گواهينامه تخصصي- پژوهشي سطح یك

 - گواهينامه تخصصي- پژوهشي سطح دو

تبصره1. هر كارمند مي تواند حداكثردوسطح ازگواهينامه های نوع دوم را در طول دوره خدمتي خود

دریافت نماید.

تبصره 2. اعطاي گواهينامه نوع دوم براي كارمنداني كه قبل از تاریخ 1/1/91 به افتخار بازنشستگي نائل  ‫شده اند. ممنوع مي باشد.

ماده 29. گواهينامه مهارتی

شرایط لازم براي اخذ گواهينامه مهارتي:

 ‫1) دارابودن مدرت تحصيلي دیپلم متوسطه

 ‫‫2) طي 900 ساعت آموزش مصوب با شرایط زیر:   

 ‫‪ ●حداقل 2/3 آموزشها در زمينه آموزش هاي شغلي باشد.

 ‫‪  ●900  ساعت آموزش حداقل در 6 سال طي شود.

  ‫‪ ●احتساب حداكثر 150 ساعت آموزش در طول یك سال

‫تبصره. طرحهاي تحقيقاتي، پيشنهادات جدید، اختراعات، ابتکارات، تالیف، ترجمه كتب و مقالات و مستند سازی تجربیاتی که موجب افزایش بهره وري كار و بهبود عملكرد فوري وسازمانی می گردد، پس ازتایيد كميته آموزش حداكثر مي تواند تا معادل 200 ساعت آموزش شغلي براي فرد در نظر گرفته شود ساعات آموزشي معادل سازي شده از ميزان ساعات تعيين شده (900 ساعت ) كسر می گردد. ميزان ساعات معادل سازي شده از حداقل زمان دریافت گواهينامه كسر نمي گردد ‫

ماده 30.گواهينامه تخصصی

شرایط لازم براي اخذ گواهينامه تخصصي :

1) دارا بودن مدرت تحصيلي فوق دیپلم یا گواهينامه مهارتي

‫2) طي 750 ساعت آموزش كوتاه مدت مصوب با شرایط زیر :  

‫‪ ●حداقل 3/4 آموزشها در زمينه آموزشهاي شغلي یا آموزش مدیران باشد

750ساعت آموزش حداقل در 5 سال طي شود

‫‪ ●احتساب حداكثر 150 ساعت آموزش در طول یك سال

‫تبصره. طرحهاي تحقيقاتي، پيشنهادات جدید، ابتكارات، تاليم، ترجمه كتب و مقالات و مستند سازی تجربیاتی که موجب افزایش بهره وري كار و بهبود عملكرد فردي و سازمانی گردد پس از تایید کمیته  آموزش حداكثر ميتواند تا معادل 200 ساعت آموزش شغلي براي فرد در نظر گرفته شود ساعات آموزشی معادل سازي شده از ميزان ساعات تعيين شده (750 ساعت ) كسر مي گردد. ميزان ساعات معادل سازی  ‫شده از حداقل زمان دریافت گواهينامه كسر نمي گردد.

 ‫ماده 31 .گواهينامه تخصصي – پژوهشي سطح یك

شرایط لازم براي اخذ گواهينامه تخصصي – پژوهشي

1 ) دارا بودن مدر ت تحصيلي ليسانس یا گواهينامه تخصصي

‫2 ) طي 650 ساعت آموزش كوتاه مدت مصوب با شرایط زیر:   

‫‪ ●حداقل 3/4 آموزشها در زمينه آموزشهاي شغلي یا آموزش مدیران باشد

‫‪ ●650 ساعت آموزش حداقل در 5 سال طي شود

‫‪ ●احتساب حداكثر 130 ساعت آموزش در طول یك سال

3 ) اجراي یك یا چند طرح تحقيقاتي در زمينه شغل مورد تصدي معادل 100 ساعت و تأیيد آن توسط  ‫كميته علمي ، یا طي 100 ساعت آموزش تخصصي ویژه اخذ گواهينامه تخصصي – پژوهشي

‫4) شركت در آزمون جامع و كسب ‫حد نصاب  70% آزمون      

تبصره1. كارمنداني كه متقاضي گذراندن ساعات آموزشي بيشتر به جاي اجرای طرحهای تحقيقاتي مي باشند یكسال به مدت زمان دریافت گواهينامه آنان اضافه خواهد شد.

‫تبصره 2. طرحهاي تحقيقاتي، پيشنهادات جدید، ابتكارات، تاليف، ترجمه كتب و مقالات و مستند سازی ‫تجربياتي كه موجب افزایش بهره وري كار و بهبود عملكرد فردي و سازمانی گردد پس از تایید کمیته آموزش و توانمندسازي منابع انساني حداكثر ميتواند تا معادل 200 ساعت آموزش شغلي براي فرد در نظر گرفته شود ساعات آموزشي معادل سازي شده از ميزان ساعات تعيين شده (650 ساعت) كسر می گردد. ميزان ساعات معادل سازي شده از حداقل زمان دریافت گواهينامه كسر نمي گردد.

ماده 32 . گواهينامه تخصصی – پژوهشی سطح دو

شرایط لازم براي اخذ گواهينامه تخصصي – پژوهشي سطح دو :

1) دارا بودن مدرک تحصيلي فوق ليسانس یا گواهينامه تخصصي – پژوهشي سطح یك

2) طي 600 ساعت آموزش كوتاه مدت مصوب با شرایط زیر :

‫‪ ●حداقل 3/4 آموزشها در زمينه آموزشهاي شغلي یا آموزش مدیران باشد

 ●600  ساعت آموزش حداقل در 5 سال طي شود

‫‪ ●احتساب  ‫حداكثر 120 ساعت آموزش در طول یك سال

1) انجام یك طرح تحقيقاتي در زمينه شغل مورد تصدي و تأیيد آن توسط كميته علمي

2) داشتن حداقل دو خدمت برجسته شامل : پيشنهاد، ابتكار، تاليف، ترجمه كتب و مقالات ومستند سازي تجربياتي كه موجب افزایش بهره وري كار و بهبود عملكرد فردي و سازماني گردد.     ‫

3) برخورداري از امتياز 85 به بالا در ارزشيابي عملكرد 5 سال منتهي به صدور گواهينامه

4) شركت در آزمون جامع و كسب ‫حد نصاب 70% آزمون

     

 

 

 

 

تبصره 1. ساعات آموزشي و فعاليتهاي معادل سازي شده در هر گواهينامه صرفاً براي همان سطح محاسبه گردیده و سطوح بعدي نيازمند آموزش و فعاليتهاي جدید بوده و در صورتي كه سقف ساعات آموزشی گذرانده شده فرد بيش ازساعات مورد نياز اخذ گواهينامه نوع دوم باشد، ساعات مازاد آموزشی برای  ‫گواهينامه نوع دوم بعدي محاسبه نمي گردد.

تبصره 2. آزمون جامع پيش بيني شده براي اخذ گواهينامه تخصصي– پژوهشي سوطح یک و دو در رشته هاي بهداشتي درماني به صورت كشوري و توسط كميته برگزاري آزمون جوامع و با همکاري معاونت آموزشي وزارت متبوع برگزار مي گردد. نحوه برگزاري آزمون بر اساس شيوه نامه اي خواهد بود كه توسط كميته راهبري تدوین و ابلاغ مي گردد.

آزمون جامع رشته هاي غير بهداشتي درماني با هماهنگي معاونت توسعه ریاست جمهوري به صوورت  ‫همزمان در سطح كشوري برگزار خواهد شد.

 ‫ب. مدارک تحصيلی تخصصی

موسسه مجاز است در جهت ارتقاي سطح علمي و تأمين نيازهاي آموزشي كارمندان دورهاي پودماني را در سه مقطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد در رشته هاي شغلي بهداشتي درماني با اخذ مجوز از معاونت آموزشي وزارت متبوع طراحي و اجرا نماید. شيوه نامه این بند به تصویب هيات امناء خواهد رسيد.

  ‫ج. ساير سازو كارهای انگيزشی

‫ماده 33 . موسسه مي تواند بطور همزمان از امتيازات مترتب بر دوره های آموزشی شامل تبدیل وضع  ‫استخدام آزمایشي به رسمي، تمدید قرارداد پيماني، ارتقاء شغلي در رتبه هاي شغلي، انتصاب و ارتقاء به پست هاي مدیریت حرفه اي، امتياز حق شاغل و اخذ گواهينامه نوع دوم مشروط بر اینکه شرایط لازم در این دستورالعمل را داشته باشند به كارمندان اعطا نمایند.

ماده 34. اعطاء ساز و كارهاي انگيزشي جهت كارمندان قراردادي سالانه توسط كميته آموزش تعيين و ابلاغ خواهد گردید.

ماده 35 . فرايند اعطای گواهينامه های نوع دوم:

الف )واحد آموزش موسسه موظف است پس از ابلاغ این دستورالعمل، شرایط و ضوابط دریافت گواهينامه نوع دوم را بر اساس شيوه نامه ابلاغي به نحو مقتضي به اطلاع كارمندان موسسه رسانيده  و پس از اخذ پرونده متقاضيان نسبت به بررسي و تایيد مقدماتي  پرونده های کارمندان متقاضي اقدام نماید.

ب) كارمندان متقاضي موظفند نسبت به جمع آوري و ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز و مطابقت دادن آن با شيوه نامه ابلاغي اقدام  و پرونده خود را جهت طرح در كميته آموزش به واحد آموزش ارائه نمایند.

ج ) كميته آموزش موظف به بررسي، رد (با قيد دلایل رد) و یا تأیيد نهایي و صدور گواهينامه نوع دوم مشمولين در سطوح مهارتي و تخصصي مي باشد.

تبصره 1. كميته آموزش موظف است پرونده مشمولين گواهينامه هاي تخصصي– پژوهشي سطح یك و دو  ‫را پس از بررسي و تایيد جهت بررسي و تائيد نهائي و صدور گواهينامه به كميته راهبري ارسال نماید.

‫تبصره 2. مزایاي مترتب  بر گواهینامه های مهارتي و تخصصي از تاریخ استحقاق و گواهینامه های تخصصي پژوهشي سطح یك و دو از تاریخ پذیرش در آزمون قابل احتساب  ‫است.     ‫

ماده 36 . گواهينامه هاي آموزشي مورد قبول :

الف) گواهينامه هاي صادر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق كشور یا دفاتر مدیریت آموزش و پژوهش استانداري هاي سراسر كشور

ب) گواهينامه هاي داراي مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزي سابق.

ج) گواهينامه هاي آموزشي داراي مجوز از كميته راهبري در سطح كشور و كميته آموزش در سطح موسسه

‫د) گواهينامه هاي آموزشي مصوب رشته شغلي مامور حراست كه با هماهنگي و تایید اداره حراست كل كشور مستقر در نهاد ریاست جمهوري اجرا شده

‫ز) گواهينامه هاي آموزشي مصوب رشته شغلي مسئول گزینش كه با هماهنگي و تایيد هيئت عالي گزینش  اجرا شده

 ‫ه) گواهينامه هاي دوره هاي تخصصي آموزش مداوم جامعه پزشكي صرفاً براي مشمولين قانون مربوطه

‫تبصره 1. دوره هاي آموزشي مصوب فقط از سال 1379 به بعد براي اعطاي امتيازات مربوط به گواهينامه هاي نوع دوم محاسبه مي گردد.

تبصره 2. ساعات آموزشي دوره توجيهي بدو خدمت براي اعطاي امتياز مربوط به گواهينامه هاي نوع دوم محاسبه نمي گردد.

تبصره 3 . گواهينامه هاي دوره هاي حضوري كه در آن ساعت آموزشي قيد نشده است، بطور ميانگين 6  ‫ساعت به ازاي هر روز در نظر گرفته مي شود.

تبصره 4 . دوره هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي صرفاً بر اساس امتياز و هر امتياز معادل 2 ساعت در نظر گرفته مي شود.

 ‫ماده 37 . نحوه محاسبه ساعات دوره هاي آموزشي جهت اعطاء گواهينامه هاي نوع دوم:

دوره هاي آموزشي باید مرتبط با رشته شغلي مورد تصدي بوده و در شناسنامه آموزشي درج شوده باشد و در صورت:

-  تغيير پست بدون تغيير رشته شغلي، ساعات آموزشهاي طي شده قابل احتساب خواهد  ‫بود.

- تغيير رشته شغلي در داخل رسته فرعي، ساعات آموزشهاي طي شده مرتبط با رشته شغلي جدید با تایيد كميته آموزش و همچنين ساعات آموزشی بهبود مدیریت (مدیران) و ‫ساعات آموزشي فرهنگي و عمومي طي شده قابل احتساب خواهد بود.   

‫- تغيير رسته، ساعات آموزشهاي طي شده مرتبط در شغل قبلي قابل احتساب نخواهد بود ولي ساعات آموزشي بهبود مدیریت (مدیران) و ساعات آموزشي فرهنگي و عمومی طي ‫شده قابل احتساب خواهد بود.  

تبصره. دوره هاي آموزشي كه كارمندان موسسه بدليل عضویت در اموري مانند شركت هاي تعاوني، هيأت  ‫و شوراهاي حل اختلاف ، فدراسيون هاي ورزشي و... طي مي نمایند، براي برخورداري از امتیازات مترتب بر نظام آموزش نمي تواند ملاک عمل قرار گيرد.

 بخش هفتم) مديريت اطلاعات و ارزشيابی آموزش منابع انسانی موسسه

ماده 38. موسسه موظف است براي هر یك از كارمندان شناسنامه آموزشي تهيه نموده و اطلاعات آموزشی آنها را به طور مستمر مورد بازنگري قرار داده و به روز نماید. اطلاعات مندرج در شناسنامه آموزشي پس از تأیيد واحد آموزش موسسه ، مبناي محاسبه كاربردهای آموزش در نظوام های منوابع انساني (حقوق و دستمزد، ارزیابي عملكرد ، ارتقاء شغلي و.. ) خواهد بود. این شناسنامه با لحاظ جميع شرایط و پس از تأیيد واحد آموزش موسسه بعنوان مدرک تمامي گواهينامه هاي قيد شده در آن قابل احتساب  ‫مي باشد.   ‫

‫ماده 39. موسسه موظف است تمامي داده ها و اطلاعات آموزش را در قالب یك سامانه رایانه اي تحت  عنوان " مدیریت اطلاعات آموزش منابع انساني" ذخيره، پردازش، نگهداري و به روز نمایود. ایون سامانه بایستي به گونه اي طراحي و استقرار یابد كه مبناي برنامه ریزي های موسسه در زمينه آموزش باشد و حداقل در بردارنده محورهاي اطلاعاتي زیر باشد :

1 -شناسنامه آموزش كارمندان

2 -مشاغل و پست هاي موسسه

 ‫3 -اطلاعات كامل كارمندان موسسه

 ‫4 -دوره هاي آموزشي به تفكيك توجيهي، شغلي، فرهنگي، عمومي و بهبود مدیریت (مدیران)

 ‫5 -برنامه هاي آموزشي راهبردي، ميان مدت و كوتاه مدت

6 -بودجه آموزشي موسسه

‫ماده 40. موسسه موظف است بر اساس چارچوب مصوب  كميته راهبري نسبت به استقرار سامانه مدیریت اطلاعات آموزش با هدفساماندهي، هم افزایي و افزایش بهره وري آموزش اقدام نماید.    ‫

ماده 41 . شيوه نامه معادل سازي فعاليتهاي آموزشي و سایر موارد ابلاغي قيد شده در این دستورالعمل در كارگروه آموزش تهيه و تدوین شده و توسط كميته راهبري تصویب و ابلاغ خواهد گردید.