۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت
   حسین فرهادیان مدیراداره بازرسی وپاسخگویی به شکایات
   کوروش هاشمزایی  معاون بازرسی
    مریم طبال زاده  کارشناس بازرسی
  محسن محمدی سلیمانی کارشناس بازرسی
  مهدیه برائی نژاد  کارشناس رایانه
  فرزین فاطمی  زاده کارشناس بازرسی
  نسرین پویائی کارشناس بازرسی

 

 

 

زهرا ارجمندیان مسئول دفتر بازرسی