۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت


شرح وظایف:

تهيه و تنظيم برنامه‌هاي بازرسي مستمر ، دوره‌اي و يا موردي از واحدهاي ملي و استاني براي سنجش ميزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها ، دستورالعملها وضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دانشگاه

  •     بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران وکارکنان با ارباب رجوع
  •     تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه برای اطلاع رييس دانشگاه از عملکرد واحدهای مختلف
  •     برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان   بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ مجلس      شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات
  •     تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده
  •     کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان وارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و رياست دانشگاه
  •     آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دانشگاه
  •    اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب        قوانین و مقررات ذیربط
  •     دریافت شکایات حضوری ومکتوب مردم(مراجعین) از واحدهاوکارکنان دانشگاه 
  •     بررسی وتحقیق پیرامون صحت وسقم موضوع شکایات وپی گیری تا اخذنتیجه نهایی به منظورپاسخگویی  به شاکی                      
  •     جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه وتجزیه وتحلیل علل بروزشکایات وارائه گزارش برای ریاست دانشگاه وسازمان بازرسی کل کشور به گونه ای که     موجب کاهش شکایات مردمی گردد.