۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت

كاركنان اين اداره خود را متعهد به خدمت صادقانه به مراجعين دانسته، كرامت انساني آنها را ارج نهاده و جلب رضايت الهي در چار چوب مقررات اداري را وظيفه شرعي خود مي دانند
                      به حكم آيه هاي :    

                                    «...و لاتقف ما ليس لك به علم...»                     (سوره اسراء آيه ۳۶)

                                      «...اِن بعض الظن اِثم...»                               (سوره حجرات آيه۱۲)                                                                    
                 

 *پرهيز از هرگونه ايجاد جو، شايعه سازي، تهمت، غيبت و.... را وظيفه شرعي خود مي دانيم.

*شفاف سازي و تلاش در جهت احقاق حقوق مراجعين وتقويت ارزشهاي اخلاقي، اسلامي و اجتماعي در محيط كار را وظيفه قانوني خود مي دانيم.

*امانتداري و رازداري و حفظ اسرار ارباب رجوع را برخود واجب مي دانيم.

*انتقال تجربيات و ارائه اطلاعات در جهت انجام خدمات بهينه به همكاران، بر قراري توازن و اعتدال متناسب فعاليت در محيط كار و زندگي خانوادگي را از وظايف خود مي دانيم .

*استفاده قانوني و درست از اختيارات و قدرت سازماني و رعايت دقيق قوانين ومقررات را در وظايف خود واجب  مي دانيم.

  *ايجاد فضاي صميمانه درجهت اعتماد متقابل مراجعين و كاركنان را از وظايف خود مي دانيم.

*پرهيز از هر گونه مظاهر فساد اداري از قبيل  سفارش، هديه غير متعارف و وجه نقد و جلوگيري از آن را وظيفه خود مي دانيم.

*خود داري از تسليم مدارك و اسناد به اشخاص غير مربوط را از اصول كار در اين اداره مي دانيم.

* حسن رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همكاران پرهيز از تبعيض و رعايت عدالت و انصاف در برخورد با شاكيان و متشاكيان مراجعه كننده را  از ا اهم وظايف خود مي دانيم.

* ارائه راهنمايي و اطلاعات لازم به مراجعين بمنظور سهولت انجام امور آنان و توجه به درخواستهاي معقول و قانوني مراجعين و تلاش درجهت برآورده نمودن آنها را از وظايف خود مي دانيم.