۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت
مرکزپاسخگویی ومشاوره کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمان