۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت
بازدیدهای مستمر و روزانه

بسمه تعالی

در تمام طول سال کارشناسان مدیریت بازرسی بر طبق برنامه زمانبندی شده اقدام به بازدیدهای مستمر از واحدهای تابعه دانشگاه شامل بیمارستانها ,دانشکده ها,مراکز بهداشت,شبکه  ,خانه و پایگاه بهداشت,داروخانه ها و رستورانها ومراکز طبخ وتوزیع غذا به صورت بازدیدهای تخصصی ویا مشترک با سایر حوزه های نظارتی در معاونت بهداشتی ,غذا ودارو ,درمان  و... می پردازند

ضرورت انجام این گونه بازرسی ها در راستای نظارت بر حسن اجرای امور , رفع موانع ومشکلات احتمالی ,نظارت بر اجرای درست دستورالعملها وشیوه نامه ها,شناسایی تخلفات احتمالی , ارائه پیشنهاداتدر راستای بهبود امور ونهایتا  تهیه گزارش عملکرد جهت ارائه به ریاست محترم دانشگاه ومراجع ذی صلاح در سطح ستاد وزارت می باشد

از دیگر محاسن انجام این گونه بازرسی ها تعامل هر چه بیشتر واحدها وکارکنان واحدهای مختلف با واحدهای نظارتی دستگاه  می باشد .ودر واقع بازرسی به عنوان یک پل ارتباطی رابط بین مراجع بالادستی و واحدهای  تابعه دستگاه بوده و همواره محرم اسرار وپیگیر وپاسخگوی مسائل ومشکلات وپذیرای انتقادات وپیشنهادات سازنده همکاران وهمشهریان می باشد