۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
بازدیدهای دوره ای

بسمه تعالی

درحوزه مدیریت بازرسی به صورت روتین توسط کارشناسان این حوزه ومدیریت محترم به صورت عمومی وتخصصی بازدیدها از کلیه واحدهای ستادی دانشگاهی معاونتها بیمارستانها مراکز بهداشتی درمانی و... در استان وشهرستانهای تابعه صورت می گیرد.