۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد

بسمه تعالی

باسلام

سامانه پیامکی 10000917جهت دریافت شکایات وگزارشهای مردمی در خصوص امور مرتبط با بخش بهداشت درمان وآموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان واحد مدیریت بازرسی وپاسخگویی به شکایات فعال می باشد